BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz nieruchomości

                                                                                                                         Pisz, dnia 07 sierpnia 2014 r.

 

                                  

 

                                

 

                                                                        W Y K A Z

 

 

 

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, przeznaczonej do zbycia   zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r. poz. 518 z późn. zm.).

 

 

 

1. Położenie nieruchomości : Pisz, ul. Młodzieżowa 5

 

2. Numer działki : 499/1

 

3. Powierzchnia działki : 760 m2

 

4. Numer księgi wieczystej: OL1P/00011492/9

 

5. Opis nieruchomości:

- lokal mieszkalny nr 25, o powierzchni użytkowej 75,85 m2, składający się z: 3 pokoi, kuchni, łazienki, hallu, wc i przedpokoju, usytuowany na II piętrze    w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, położonym w Piszu przy ul. Młodzieżowej nr 5. Do lokalu mieszkalnego   nr 25 należy jedna piwnica oznaczona nr 25 o pow. 6,36 m2 .

Budynek mieszkalny składa się z 28 lokali mieszkalnych o ogólnej powierzchni budynku – 1618,64 m2.

 

   Lokal mieszkalny jest przedmiotem sprzedaży na rzecz najemcy posiadającego umowę najmu w/w   lokalu na czas nieokreślony.    

 

   -udział w działce nr 499/1 o powierzchni 760 m2 wynoszący 7585/161864.                    

 

6. Cena nieruchomości (wartość rynkowa lokalu liczona wraz z udziałem w działce nr 499/1 o powierzchni 760 m2 wynoszącym 7585/161864) – stanowi kwotę 163.032 zł (słownie: sto  sześćdziesiąt trzy tysiące trzydzieści dwa złote).

 Cena sprzedaży nieruchomości po udzieleniu bonifikaty 95 %   wynosi 8.152 zł (słownie: osiem tysięcy sto pięćdziesiąt dwa złote ).    1. Koszty przygotowania nieruchomości do zbycia wynoszą - 504 zł.8. Nieruchomość   objęta niniejszym wykazem stanowi własność Gminy Pisz. Zgodnie z Uchwałą Nr XIII/134/03 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 11 września 2003 r. w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Pisz ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego z dnia 20 października 2003 r. Nr 166, poz. 2023, lokal mieszkalny został przeznaczony do sprzedaży.

 

9. Przeniesienie prawa własności gruntu wraz ze sprzedażą lokalu nastąpi w formie umowy notarialnej sporządzonej w Kancelarii Notarialnej w Piszu.

 

10. Nabywca uiści należność w drodze jednorazowej wpłaty. Kwotę stanowiącą cenę lokalu i cenę gruntu  wnosi się najpóźniej do dnia   zawarcia aktu notarialnego na konto Urzędu Miejskiego w Piszu nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko- Mazurskim Banku Spółdzielczym O)Pisz.


11. W/w nieruchomość zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla terenu  przemysłowego przy ulicy Warszawskiej, Osiedla Dużego, części Osiedla Wschód, wzdłuż ul. Wojska Polskiego i części ul. Warszawskiej, terenu przy ul. Gałczyńskiego , ul. Słowackiego i ul. Młodzieżowej w obrębie Pisz I, zatwierdzonym Uchwałą Nr XXXIV/390/09 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 5 marca 2009 r. opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego Nr 67 poz. 1086 z dnia 21 maja 2009 r., położona jest w obszarze oznaczonym symbolem 6MW - teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.

 

12. Osoby,którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami mogą w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu złożyć wnioski o nabycie nieruchomości.

 

13. Koszty aktu notarialnego ponosi nabywca.

 

14. Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od dnia 08 sierpnia 2014 r. do dnia 29 sierpnia 2014 r.

 

                                                                                                      

 

 

 

 

Data powstania: poniedziałek, 11 sie 2014 08:18
Data opublikowania: wtorek, 12 sie 2014 14:51
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 1 wrz 2014 07:39
Opublikował(a): Grażyna Wnęta
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 897 razy