BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz nieruchomości

                                                                                                                         Pisz, dnia 07 sierpnia 2014 r.

 

                                  

 

                                

 

                                                                        W Y K A Z

 

 

 

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, przeznaczonej do zbycia   zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r. poz. 518 z późn. zm.).

 

 

 

1. Położenie nieruchomości : Pisz, ul. Młodzieżowa 5

 

2. Numer działki : 499/1

 

3. Powierzchnia działki : 760 m2

 

4. Numer księgi wieczystej: OL1P/00011492/9

 

5. Opis nieruchomości:

- lokal mieszkalny nr 13, o powierzchni użytkowej 68,39 m2, składający się z: 3 pokoi, kuchni, łazienki, hallu, komórki, wc i przedpokoju, usytuowany na II piętrze    w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, położonym w Piszu przy ul. Młodzieżowej nr 5. Do lokalu mieszkalnego   nr 13 należy jedna piwnica oznaczona nr 13 o pow. 6,15 m2 .

 Budynek mieszkalny składa się z 28 lokali mieszkalnych o ogólnej powierzchni budynku – 1618,64 m2.

 

   Lokal mieszkalny jest przedmiotem sprzedaży na rzecz najemcy posiadającego umowę najmu w/w   lokalu na czas nieokreślony.    

 

   - udział w działce nr 499/1 o powierzchni 760 m2 wynoszący 6839/161864.                    

 

6. Cena nieruchomości (wartość rynkowa lokalu liczona wraz z udziałem w działce nr 499/1 o powierzchni 760 m2 wynoszącym 6839/161864) – stanowi kwotę 167.227 zł (słownie: sto sześćdziesiąt siedem tysięcy dwieście dwadzieścia siedem złotych).

 Cena sprzedaży nieruchomości po udzieleniu bonifikaty 95 %   wynosi 8.362 zł (słownie: osiem tysięcy trzysta sześćdziesiąt dwa złote ).    1. Koszty przygotowania nieruchomości do zbycia wynoszą - 504 zł.8. Nieruchomość   objęta niniejszym wykazem stanowi własność Gminy Pisz. Zgodnie z Uchwałą   Nr XIII/134/03 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 11 września 2003 r. w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Pisz ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego z dnia 20 października 2003 r. Nr 166, poz. 2023, lokal mieszkalny został przeznaczony do sprzedaży.

 

9. Przeniesienie prawa własności gruntu wraz ze sprzedażą lokalu nastąpi w formie umowy notarialnej sporządzonej w Kancelarii Notarialnej w Piszu.

 

10. Nabywca uiści należność w drodze jednorazowej wpłaty. Kwotę stanowiącą cenę lokalu i cenę gruntu  wnosi się najpóźniej do dnia   zawarcia aktu notarialnego na konto Urzędu Miejskiego w Piszu nr28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko - Mazurskim Banku Spółdzielczym O)Pisz.11. W/w nieruchomość zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla terenu  przemysłowego przy ulicy Warszawskiej, Osiedla Dużego, części Osiedla Wschód, wzdłuż ul. Wojska  Polskiego i części ul. Warszawskiej, terenu przy ul. Gałczyńskiego , ul. Słowackiego i ul. Młodzieżowej w obrębie Pisz I, zatwierdzonym Uchwałą Nr XXXIV/390/09 Rady Miejskiej w Piszuz dnia 5 marca 2009 r. opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego Nr 67 poz. 1086 z dnia 21 maja 2009 r., położona jest w obszarze oznaczonym symbolem 6MW - teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.

 

12. Osoby,którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i 2  ustawy o gospodarce nieruchomościami mogą w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu złożyć wnioski o nabycie nieruchomości.

 

13. Koszty aktu notarialnego ponosi nabywca.

 

14. Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od dnia 08 sierpnia 2014 r. do dnia 29 sierpnia 2014 r.

 

                                                                                                      

 

 

 

 

Data powstania: poniedziałek, 11 sie 2014 08:19
Data opublikowania: wtorek, 12 sie 2014 14:46
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 1 wrz 2014 07:39
Opublikował(a): Grażyna Wnęta
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 949 razy