BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie

Nieruchomość niezabudowana przeznaczona pod zabudowę usługową sprzedawana w drodze przetargu nieograniczonego

Burmistrz Pisza działając zgodnie z § 3 ust.1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108 z późniejszymi zmianami) ogłasza pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, położonej w obrębie ewidencyjnym Pisz 1, oznaczonej j.n.

 

 

 

Numer działki – 315/2,

 

Powierzchnia działki - 2785 m2

 

Cena wywoławcza nieruchomości – 295.000,00 zł + 23 % VAT

 

Wadium – 50.000 zł.

 

 

 

Dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta KW nr – OL1P/00013021/1,

 

Opis nieruchomości – nieruchomość niezabudowana przeznaczona jest zgodnie z decyzją Burmistrza Pisza Nr 182/10 o warunkach zabudowy z dnia 8 grudnia 2010 r., pod zabudowę usługową (handlową).

 

 

 

1. Przetarg odbędzie się dnia 3 października 2014 r. w sali nr 62 w budynku Urzędu Miejskiego w Piszu przy ul. Gizewiusza 5, o godz. 9.00.

 

2. Przedmiotowa nieruchomość jest wolna od obciążeń.

 

3. Brak jest zobowiązań, których przedmiotem jest nieruchomość.

 

4. Cenę sprzedaży nieruchomości stanowiącą cenę przetargową należy wnieść najpóźniej do dnia zawarcia umowy notarialnej na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko-Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz.

 

5. Gmina zastrzega sobie prawo odkupu nieruchomości w terminie trzech lat, jeśli właściciel w terminie trzech lat od dnia jej nabycia, nie zabuduje jej do stanu surowego zamkniętego zgodnie z pozwoleniem na budowę.

 

6. Niezawarcie umowy notarialnej w ustalonym terminie powoduje przepadek wadium, a przeprowadzony przetarg czyni niebyłym.

 

7. Do przetargu należy przystąpić osobiście lub przez pełnomocnika z podpisem notarialnie poświadczonym osoby, która wpłaciła wadium oraz okazać dowód wpłaty.

 

8. Właściciel nieruchomości będzie wnosić opłaty adiacenckie w przypadku wybudowania dodatkowych urządzeń infrastruktury komunalnej.

 

9. Okazanie granic nieruchomości nastąpi na koszt nabywcy.

 

10. Wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, jeżeli osoba wpłacająca wygra przetarg, zwrócone - jeżeli osoba wpłacająca wadium nie wygra przetargu.

 

11. Wadium należy wpłacić na konto Urzędu Miejskiego w Piszu nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko-Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz najpóźniej do dnia 29 września 2014 r. podając numer nieruchomości i jej położenie. Za dzień wpłaty przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego Urzędu Miejskiego w Piszu.

Data powstania: czwartek, 14 sie 2014 09:04
Data opublikowania: czwartek, 14 sie 2014 12:36
Data przejścia do archiwum: piątek, 3 paź 2014 11:33
Opublikował(a): Marcin Ilewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1142 razy