BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE

przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej

Burmistrz Pisza działając zgodnie z § 3 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108 z późn. zm.) ogłasza publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, oznaczonej j.n.

 

 

 

Położenie nieruchomości – obręb Pisz 2, ul. Wąglicka,

 

Numer działki – 148/41,

 

Powierzchnia nieruchomości – 3101 m2,

 

Numer KW – OL1P/00013026/6,

 

Opis nieruchomości – nieruchomość niezabudowana przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową,

 

Cena wywoławcza nieruchomości – 147.000 zł.

 

Wadium – 40.000 zł.

 

 

 

1. Przetarg odbędzie się dnia 21 października 2014 r. w sali nr 59 w budynku Urzędu Miejskiego w Piszu przy ul. G. Gizewiusza nr 5 o godz. 9.00.

 

2. Brak jest zobowiązań, których przedmiotem jest nieruchomość.

 

3. Cenę sprzedaży nieruchomości stanowiącą cenę przetargową należy wnieść najpóźniej do dnia zawarcia umowy notarialnej na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko – Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz.

 

4. Nieruchomość zgodnie z ustaleniami Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Pisz zlokalizowana jest w obszarze oznaczonym symbolem A 4MN – stanowiącym teren zabudowy jednorodzinnej wolno stojącej i użytków rolnych. Położona jest w obszarze gdzie brak jest planu zagospodarowania przestrzennego.

 

5. Niezawarcie aktu notarialnego w ustalonym terminie powoduje przepadek wadium, a przeprowadzony przetarg czyni niebyłym.

 

6. Do przetargu należy przystąpić osobiście lub przez pełnomocnika z podpisem notarialnie poświadczonym osoby, która wpłaciła wadium oraz okazać dowód wpłaty.

 

7. Właściciel nieruchomości będzie wnosić opłaty adiacenckie w przypadku wybudowania dodatkowych urządzeń infrastruktury komunalnej.

 

8. Okazanie granic nieruchomości nastąpi staraniem i na koszt nabywcy.

 

9. Wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, jeżeli osoba wpłacająca wygra przetarg, zwrócone – jeżeli osoba wpłacająca wadium nie wygra przetargu.

 

10. Wadium należy wpłacić na konto Urzędu Miejskiego w Piszu nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko – Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz najpóźniej do dnia 16 października 2014 r. podając numer nieruchomości i jej położenie. Za dzień wpłaty wadium przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego Urzędu Miejskiego w Piszu.

 

 

Data powstania: środa, 3 wrz 2014 10:32
Data opublikowania: środa, 3 wrz 2014 10:59
Data przejścia do archiwum: wtorek, 21 paź 2014 11:54
Opublikował(a): Ewelina Machnacz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1203 razy