BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz

Nieruchomość przeznaczona do sprzedaży w drodze bezprzetargowej

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, przeznaczonej do sprzedaży zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r. poz. 518 z późn. zm.),

 

 

 

Położenie nieruchomości – obręb Pisz 2, ul. 1 Maja,

 

Numer działki – 421/5,

 

Powierzchnia nieruchomości – 10 m2,

 

Numer KW – OL1P/00013729/4,

 

Opis nieruchomości- nieruchomość przeznaczona na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej oznaczonej nr działek 420/6 i 420/4.

 

Cena nieruchomości – 2 390 zł + 23 % VAT.

 

 1. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem stanowi własność Gminy Pisz. Zgodnie z Uchwałą Nr XIX/259/12 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 19 kwietnia 2012 r. w sprawie sprzedaży części nieruchomości położonej na terenie gminy Pisz, stanowiącej własność Gminy Pisz zmienioną Uchwałą Nr XLVI/595/14 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 8 sierpnia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie sprzedaży części nieruchomości położonej na terenie gminy Pisz, stanowiącej własność Gminy Pisz, została przeznaczona do sprzedaży.2.W/w nieruchomość jest wolna od obciążeń.Sprzedaż nieruchomości nastąpi w drodze bezprzetargowej.Przeniesienie prawa własności nastąpi w formie umowy notarialnej sporządzonej w Kancelarii Notarialnej w Piszu po sporządzeniu protokołu z rokowań.

 

 

 

 

2. Nabywca uiści należność w drodze jednorazowej wpłaty lub dokona spłaty należności w ratach. Kwotę stanowiącą cenę sprzedaży nieruchomości lub pierwszą ratę za nieruchomość wnosi się najpóźniej do dnia zawarcia aktu notarialnego na konto Urzędu Miejskiego w Piszu nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko-Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz.

 

3. Nieruchomość zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym Uchwałą Nr XXVI/344/12 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego śródmieścia miasta Pisz (Dz. Urz. Województwa Warmińsko - Mazurskiego z 2013 r., poz. 449 i 450) stanowi teren drogi klasy L – lokalna.4.  Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami mogą w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu, złożyć wnioski o nabycie nieruchomości.5. Właściciel nieruchomości będzie wnosić opłaty adiacenckie w przypadku wybudowania dodatkowych urządzeń infrastruktury komunalnej.

 

6. Okazanie granic nieruchomości nastąpi na koszt nabywcy.

 

7. Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od dnia 8 września 2014 r. do dnia 29 września 2014 r.

 

Data powstania: wtorek, 9 wrz 2014 07:57
Data opublikowania: wtorek, 9 wrz 2014 11:43
Data przejścia do archiwum: wtorek, 30 wrz 2014 09:11
Opublikował(a): Marcin Ilewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 966 razy