BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz

Nieruchomość przeznaczona do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, przeznaczonej do wydzierżawienia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r. poz. 518 z późn. zm.),

 

 

 

-Położenie nieruchomości - Pisz, ul. Wąglicka,

 

-Numer działki –162,

 

-Numer KW – OL1P/00013026/6,

 

-Powierzchnia nieruchomości -3,1735 ha,

 

-Opis nieruchomości-teren przeznaczony pod budowę farmy fotowoltaicznej,

 

-Roczna wysokość czynszu – 30.000,00 zł + 23 % VAT. Wysokość czynszu może ulec zmianie w przypadku zmiany stawki podatku VAT.

 

 

 

1. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest, zgodnie z Uchwałą Nr XLVI/591/14 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 8 sierpnia 2014 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, położonej na terenie gminy Pisz, do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres do 25 lat.

 

2. W/w teren zgodnie z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Pisz stanowi obszar zmeliorowanych użytków zielonych, w części zachodniej część Puszczy Piskiej. Położony jest na obszarze gdzie brak jest planu zagospodarowania przestrzennego.

 

3. Czynsz za wydzierżawiony teren należy uiszczać w terminie do 30 września każdego roku, na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko - Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz.

 

4. Czynsz dzierżawny będzie waloryzowany corocznie wskaźnikiem wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, ogłaszanym corocznie przez Prezesa GUS, za rok poprzedni.

 

5. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od dnia 11 września 2014 r. do dnia 2 października 2014 r.

Data powstania: czwartek, 11 wrz 2014 14:21
Data opublikowania: czwartek, 11 wrz 2014 14:50
Data przejścia do archiwum: piątek, 3 paź 2014 08:53
Opublikował(a): Marcin Ilewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 945 razy