BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz

Nieruchomość przeznaczona do sprzedaży w drodze bezprzetargowej

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, przeznaczonej do sprzedaży zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce  nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r. poz. 518 z późn. zm.),

Położenie nieruchomości – obręb Pisz 1, ul. Wojska Polskiego,
Numer działki – 990/12,
Powierzchnia nieruchomości – 205 m2,
Numer KW – OL1P/00013021/1,
Opis nieruchomości - nieruchomość przeznaczona na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej oznaczonej nr działek 989, 990/3, 990/4, 1174.
Cena nieruchomości – 23 470 zł + 23 % VAT.

1. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem stanowi własność  Gminy Pisz. Zgodnie z Uchwałą Nr XLVII/595/10 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 13 sierpnia 2010 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Piszu przy ul. Wojska Polskiego, została przeznaczona do sprzedaży.
2. W/w nieruchomość jest wolna od obciążeń.
3. Sprzedaż nieruchomości nastąpi w drodze bezprzetargowej.
4. Przeniesienie prawa własności nastąpi w formie umowy notarialnej sporządzonej w Kancelarii Notarialnej w Piszu po sporządzeniu protokołu z rokowań.
5. Nabywca uiści należność w drodze jednorazowej wpłaty lub dokona spłaty należności w ratach. Kwotę stanowiącą cenę sprzedaży nieruchomości lub pierwszą ratę za nieruchomość wnosi się najpóźniej do dnia zawarcia aktu notarialnego na konto Urzędu Miejskiego w Piszu nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko - Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz.
6. Nieruchomość zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla terenu przemysłowego przy ulicy Warszawskiej, Osiedla Dużego, części Osiedla Wschód, wzdłuż ul. Wojska Polskiego i części ul. Warszawskiej, terenu przy ul. Gałczyńskiego , ul. Słowackiego i ul. Młodzieżowej w obrębie Pisz I, zatwierdzonym Uchwałą Nr XXXIV/390/09 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 5 marca 2009 r., opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego Nr 67 poz. 1086 z dnia 21 maja 2009 r., stanowi teren oznaczony symbolami 21 U – teren zabudowy usługowej i 26 MN – teren zabudowy mieszkaniowej.
7. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami mogą w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu, złożyć wnioski o nabycie nieruchomości.
8. Właściciel nieruchomości będzie wnosić opłaty adiacenckie w przypadku wybudowania dodatkowych urządzeń infrastruktury komunalnej.
9. Okazanie granic nieruchomości nastąpi staraniem i na koszt nabywcy.
10. Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni  t.j. od dnia 23 września 2014 r. do dnia 14 października 2014 r.

Data powstania: środa, 24 wrz 2014 13:33
Data opublikowania: środa, 24 wrz 2014 15:47
Data przejścia do archiwum: środa, 15 paź 2014 10:55
Opublikował(a): Marcin Ilewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 943 razy