BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie

Przetarg nieograniczony na wydzierżawienie nieruchomości

Burmistrz Pisza ogłasza publiczny przetarg ustny nieograniczony na wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz.

- Położenie nieruchomości –         obręb Pogobie Średnie, gmina Pisz
- Opis nieruchomości –         grunt przeznaczony do użytkowania na cele rolne
- Numer działki –             182/4
- Powierzchnia działki –         800 m2
- Numer KW –             13177
- Cena wywoławcza rocznej stawki czynszu dzierżawnego – 100 zł


- Wadium – 50 zł
- Minimalne postąpienie – 10 zł

1.    Przetarg odbędzie się dnia 20 października 2014 r. o godzinie 10:00 w sali nr 62 w budynku Urzędu Miejskiego w Piszu przy ul. Gizewiusza 5.
2.    Nieruchomość przeznaczona jest do wydzierżawienia na okres trzech lat.
3.    Nieruchomość położona jest w obszarze, gdzie brak jest planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z założeniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Pisz w/w nieruchomość, stanowi teren zabudowy jednorodzinnej wolno stojącej  i użytków rolnych.
4.    Czynsz za wydzierżawiony teren należy uiszczać w terminie do dnia 30 września każdego roku na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko – Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz.
5.    Wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet czynszu dzierżawnego lub zwrócone, jeżeli osoba wpłacająca nie wygra przetargu.
6.    Niezawarcie umowy dzierżawy, powoduje przepadek wadium na rzecz ogłaszającego przetarg.
7.    Okazanie przedmiotu dzierżawy nastąpi staraniem i na koszt dzierżawcy.
8.    Do przetargu należy przystąpić osobiście lub przez pełnomocnika z podpisem notarialnie poświadczonym osoby, która wniosła wadium oraz okazać dowód wniesienia wadium.
9.    Wadium należy wnieść w pieniądzu na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko – Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz najpóźniej do dnia 15 października 2014 r. podając numer nieruchomości i jej położenie. Za dzień wniesienia wadium przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego Urzędu Miejskiego w Piszu.

Data powstania: środa, 24 wrz 2014 14:49
Data opublikowania: środa, 24 wrz 2014 15:37
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 20 paź 2014 13:52
Opublikował(a): Marcin Ilewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1023 razy