BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie Z.6733.1.2015 o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

                                           OBWIESZCZENIE  O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE  USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

 

 

            Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. z 2012 r., poz. 647 z późn. zm./ oraz na podstawie art. 49 i 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego /Dz.U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm./

Burmistrz Pisza podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 13.01.2015 r. wpłynął wniosek

PGE DYSTRYBUCJA S.A.

ul. Garbarska 21A

20-340 Lublin

 

z upoważnienia której działa

ELPROBUD Krzysztof Wiszniewski

ul. Szosa Zambrowska 79

18-400 Łomża

 

 

dotyczący ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie kablowej linii energetycznej niskiego napięcia 0,4 kV na działkach nr 315/1, 201, 38 położonych w obrębie Pisz 1.

 

Akta sprawy znajdują się do wglądu w Urzędzie Miejskim w Piszu, ul. Gustawa Gizewiusza 5, pok. nr 63. Ewentualne uwagi, wnioski czy zastrzeżenia proszę kierować na piśmie do Urzędu Miejskiego w Piszu, przy ul. Gustawa Gizewiusza 5, w terminie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

 

Jednocześnie zawiadamiam, że zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego zawiadomienie stron uznaje się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Piszu na stronie www.pisz.pl/bip i przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Piszu, przy ul. Gustawa Gizewiusza 5 .

 

 

 

 

Data powstania: czwartek, 15 sty 2015 14:51
Data opublikowania: czwartek, 15 sty 2015 17:02
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 16 lut 2015 16:30
Opublikował(a): Anna Jankiewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1118 razy