BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz

Nieruchomość przeznaczona do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, przeznaczonej do wydzierżawienia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r. poz. 518 z późn. zm.)

-Położenie nieruchomości – Pisz, ul. Młodzieżowa,
-Numery działek - 431/4, część 432/1 i część 431/57,
-Numery KW – 13021 dla działki nr 432/1 i 12764 dla działek nr 431/4 i 431/57
-Pow. nieruchomości ogółem – 10400 m2 (dz. nr 431/4 - 1129 m2, dz. nr 432/1 - 6085 m2, dz. nr 431/57 – 3186 m2),

1.Opis nieruchomości -  nieruchomość objęta niniejszym wykazem zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Pisz - nowej przeprawy mostowej zatwierdzonym Uchwałą Nr V/31/07 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 26 stycznia 2007 r. (Dz. Urz. Województwa Warmińsko – Mazurskiego Nr 34 poz. 551), oznaczona jest symbolem 1 U – zabudowa usługowa.
2.Wysokość miesięcznego czynszu – 2.000 zł oraz 23 % podatku VAT. Wysokość czynszu może ulec zmianie w przypadku zmiany stawki podatku VAT.
3. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest, do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres do 1 roku.
4. Czynsz za wydzierżawianą nieruchomość należy uiszczać w terminie do 10 dnia każdego miesiąca, na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko - Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz.
5. Nieruchomość zostanie wydzierżawiona celem używania i pobierania pożytków z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej o dotychczasowym charakterze tj. targowiska miejskiego.
6. Dzierżawca będzie pobierał i rozliczał opłatę targową w wysokości i na zasadach ustalonych Uchwałą Nr XXIX/345/04 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 26 listopada 2004 r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej oraz sposobu jej poboru (Dz. Urz. Województwa Warmińsko – Mazurskiego Nr 182, poz. 2366), oraz Uchwałą Nr XXIX/346/04 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 26 listopada 2004 r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej, sposobu jej poboru oraz określenia inkasentów w miejscach, gdzie jest prowadzony handel poza targowiskiem miejskim (Dz. Urz. Województwa Warmińsko – Mazurskiego Nr 182, poz. 2367),
7. Dzierżawca zobowiązany będzie do wykonywania na własny koszt wszelkich napraw niezbędnych do zachowania mienia w stanie niepogorszonym. Wszelkie podatki obciążające przedmiot dzierżawy oraz wszelkie należności z tytułu użytkowania nieruchomości t.j. opłaty za dostawę wody, energii elektrycznej, odprowadzenie ścieków i inne, uiszcza dzierżawca.
8. Wszelkie remonty i inwestycje będą wymagały uprzedniego uzgodnienia ich warunków z wydzierżawiającym.
9. Po zakończeniu umowy dzierżawy, dzierżawca zobowiązany będzie do zwrócenia mienia wydzierżawiającemu w stanie niepogorszonym.
10. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od dnia 10 stycznia 2015 r. do dnia 31 stycznia 2015 r.

Data powstania: piątek, 16 sty 2015 09:38
Data opublikowania: piątek, 16 sty 2015 13:28
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 2 lut 2015 07:50
Opublikował(a): Marcin Ilewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1084 razy