BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU w trybie przetargu nieograniczonego o szacunkowej wartości poniżej 60 000 euro

na dostawę i wymianę stolarki zewnętrznej (okiennej i drzwiowej) w Gimnazjum nr 1 w Piszu.
Burmistrz Pisza ul. Gizewiusza 5, 12-200 Pisz, województwo Warmińsko - Mazurskie, powiat piski, tel. 0-87 423 52 10, www.pisz.pl, e-mail: pisz @ home. pl, ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę i wymianę stolarki zewnętrznej (okiennej i drzwiowej) w Gimnazjum nr 1 w Piszu. zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19 poz. 177 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą. Wspólny Słownik Zamówień CPV- 45421100-5

Termin realizacji przedmiotu zamówienia- od 28.09.2004r do 15.11.2004r
Przedmiotem zamówienia jest :
wymiana okien zespolonych na okna rozwierane dwudzielne z PCV o wymiarach 120/120 - 8 sztuk w kolorze białym
wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o wymiarach 110/205 - 204 sztuki w tym: 24 żółte - kolor okien jednostronny na zewnątrz, 18 zielonych - kolor okien jednostronny na zewnątrz i 162 w kolorze białym
wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o wymiarach 170/170 - 14 sztuk w kolorze białym
wymiana okna zespolonego na okno uchylne jednodzielne z PCV o wymiarach 100/60 - 1 sztuka w kolorze białym
wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi aluminiowych zewnętrznych o wymiarach 160/225 - 1 sztuka
montaż drzwi aluminiowych oszklonych o wymiarach 170/290 - 6 sztuk
wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi aluminiowych zewnętrznych o wymiarach 100/200 - 2 sztuki
wymiana podokienników z blachy ocynkowanej 110,589 m2 .

Współczynnik przenikania ciepła powinien wynosić powyżej wartości granicznej - 1,10W/m2K
Odcienie okien kolorowych powinny być zgodne z odcieniem: żółte - RAL 1003; zielone RAL 6029.
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych
Kryterium oceny ofert i jego znaczenie ( w %):
cena ( koszt) - 100%
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać w siedzibie Zamawiającego pok. nr 35 lub za zaliczeniem pocztowym.
Cena formularza - 20,00 złotych.
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego pok. nr 35 w terminie do dnia 16.09.2004r do godz. 1000.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16.09.2004r o godz. 10.20 w siedzibie Zamawiającego pok. nr 36.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, którzy:
1)Są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymogami ustawowymi. Za spełnienie tego warunku uznaje się złożenie aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
2)Nie podlegają wykluczeniu z postępowania. Za spełnienie tego warunku uznaje się złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy.
3)Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia. Za spełnienie tego warunku uznaje się złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy.
4) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Za spełnienie tego warunku uznaje się złożenie polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej oraz oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy.
Nie jest wymagane wniesienie wadium.
Postanowienia zawarte w złożonej ofercie wiążą Wykonawcę przez 30 dni kalendarzowych od upływu terminu składania ofert.
Oferta nie może zawierać rozwiązań wariantowych.
Data powstania: wtorek, 31 sie 2004 12:21
Data opublikowania: wtorek, 31 sie 2004 15:36
Data przejścia do archiwum: czwartek, 16 wrz 2004 12:51
Opublikował(a): Anna Bogdanowicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1579 razy