BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Burmistrz Pisza ogłasza z dniem 2 lutego 2015 r. otwarte konkursy ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych

w zakresie: 1) upowszechniania sportu i zajęć ruchowych; 2) upowszechniania wiedzy o kulturze regionalnej i narodowym dziedzictwie kulturowym; 3) polityki prorodzinnej; 4) bezpieczeństwa obywateli; 5) współpracy z organizacjami pozarządowymi; 6) promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy

Konkursy ogłaszane są na podstawie art. 11 i 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.) w związku z Uchwałą Nr II/4/14 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 8 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Pisz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015.


I. Cel konkursów
Celem konkursów jest wyłonienie podmiotów, którym zostanie powierzone wsparcie realizacji zadań publicznych w formach wskazanych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

II. Czas realizacji zadań
Realizacja zadań nie może rozpoczynać się wcześniej niż 12 marca 2015 r. i nie może trwać dłużej niż do 31 grudnia 2015 r.

III. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na wsparcie realizacji zadań publicznych:

1. W 2015 r. na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie upowszechniania sportu i zajęć ruchowych przeznaczono kwotę 140 000,00 zł. W roku 2014 wysokość dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym na realizację tego samego rodzaju zadań wynosiła 201 499,00 zł. W roku 2014 zrealizowano następujące zadania:
* „Piłka nożna dla wszystkich”
*„ Rozwijanie umiejętności sportowych wśród dzieci i młodzieży (pływanie)”
*  Popularyzacja walorów rekreacji ruchowej - trening pływacki
* IV Wojewódzki Turniej Tańca Środowiskowych Domów Samopomocy w Piszu
* Tramp na szlaku Łysej Góry
* Pływanie zamiast komputera
* Szkolenie i współzawodnictwo sportowe w pływaniu
* "W zdrowym ciele zdrowy duch!" - "Sport i promocja zdrowia to sukcesu połowa"
* Popularyzacja Taekwondo na terenie gminy Pisz
* Sport Szkolny 2014
*  Żegluję - Promuję moje miasto
* Jestem mały i jestem w sporcie doskonały
* "Ruch dobry na wszystko"
* "Dawne zabawy sportowe"
* " Z miłości do koszykówki" "Obchody 20-lecia działalności TSK "Roś" Pisz i XX Edycja Piskiej Ligi
   Koszykówki
* Tenis stołowy - pozytywna rywalizacja
* Tenis stołowy - sport bez granic
* Profesjonalne żeglarstwo regatowe Pisz 2014
* "Wędkuj z Kołem Roś"
* VI Mazurski Puchar Rapala (Wędkarskie zawody spiningowe)
* Integracja dzieci i młodzieży poprzez aktywny wypoczynek
* Przełamać Bariery

2. W 2015 r. na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie upowszechniania wiedzy o kulturze regionalnej i narodowym dziedzictwie kulturowym przeznaczono kwotę 35 000,00 zł. W roku 2014 wysokość dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym na realizację tego samego rodzaju zadań wynosiła 65 000 zł. Zrealizowano następujące zadania publiczne:

     * Ognisko Muzyczne Swojemu Miastu
     * Sztuką po Pisku - Spotkania Teatralne II
     * V Regionalne Spotkania z Tradycją
     *  Gmina Pisz Mazurskim zakątkiem folkloru
     * "Nasze tradycje"
     *….Kino pod Chmurką……..
     * "U wrót Warmii i Mazur" Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
     * Konwent Miłośników Fantastyki Dzikon IV
     * "Mazury - poznaj swoją krainę"
     * ZDORY BLUES FESTIWAL 2014
     * Kurs doszkalający z wiedzy o kulturze i historii Polski dla nauczycieli piskich szkół. Związki historyczne i  kulturowe Ziemi Świętokrzyskiej i Mazur
     *  Od kultury ludowej do narodowej III

3. W 2015 r. na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie polityki prorodzinnej przeznaczono kwotę 5 000,00 zł. W roku 2014 wysokość dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym na realizację tego samego rodzaju zadań wynosiła 14.000 zł. Zrealizowano następujące zadania publiczne:
     * Cykl spotkań rekreacyjno-ruchowych
     *  "Rodzina się nie nudzi"
     * "W kręgu rodzinnym"

4. W 2015 r. na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie bezpieczeństwa obywateli przeznaczono kwotę 13 000,00 zł. W roku 2014 wysokość dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym na realizację tego samego rodzaju zadań wynosiła 25 000 zł. Zrealizowano zadanie publiczne pod nazwą „Bezpieczeństwo na szlaku Wielkich Jezior Mazurskich w obszarze Gminy Pisz”.

5. W 2015 r. na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi przeznaczono kwotę 2 000,00 zł.  W roku 2014 wysokość dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym na realizację tego samego rodzaju zadań wynosiła 5.000 zł. Zrealizowano zadanie publiczne pod nazwą „Akademia Młodego Animatora 2”.

6. W 2015 r. na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy przeznaczono kwotę  5 000,00 zł.

Wkład własny
Wymagane jest, aby wnioskodawca zapewnił przy realizacji projektu wkład własny w wysokości, co najmniej 10 % wartości projektu (w tym co najmniej 5 % wkładu finansowego).

IV. Koszty niekwalifikowane
Dotacja nie może być przeznaczona na: budowę, zakup budynków, zakup gruntów, działalność gospodarczą, pokrycie deficytu działalności organizacji, wsteczne finansowanie projektów, pokrycie kosztów utrzymania biura organizacji (chyba, że stanowi niezbędny element realizacji projektu), koszty obsługi rachunku bankowego, działalność polityczną i religijną, przedsięwzięcia, które są dofinansowane z budżetu gminy lub jego funduszy celowych na podstawie przepisów szczególnych.
V. Zasady przyznawania dotacji
1.Zlecenie zadania i udzielenie dotacji następuje z odpowiednim zastosowaniem art. 16 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
2. Wysokość przyznanej dotacji może być niższa, niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku oferent może negocjować zmniejszenie zakresu rzeczowego zadania lub wycofać swoją ofertę.
3. Burmistrz Pisza może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie przyznania dotacji oraz podpisania umowy w przypadku, gdy okaże się, iż rzeczywisty zakres realizowanego zadania  znacząco odbiega od opisanego w ofercie, podmiot lub jego reprezentanci utracą zdolność do czynności prawnych, zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta.
4. W przypadku wyboru ofert do realizacji kwota dofinansowania ze strony Gminy Pisz nie może przekroczyć 90 % rzeczywistych kosztów.
5. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadania reguluje umowa zawarta pomiędzy oferentem a Gminą Pisz.
VI. Terminy i warunki realizacji zadań
1. Zadania winny być zrealizowane od dnia 12 marca 2015 r. i zakończyć się nie później niż 31 grudnia  2015 r. z zastrzeżeniem, iż szczegółowe terminy wykonania zadań określone zostaną w umowach.
2. Zadania winny być zrealizowane z najwyższą starannością zgodnie z zawartymi umowami oraz obowiązującymi standardami i przepisami w zakresie opisanym w ofertach.

VII. Podmioty, które mogą przystąpić do konkursów
Podmiotami uprawnionymi do przystąpienia do konkursów są:
- organizacje pozarządowe, których definicję podaje art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
- podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

VIII. Składanie ofert
Oferty należy złożyć na wniosku zgodnym ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25).
Wzór oferty można otrzymać w Urzędzie Miejskim w Piszu (pok. nr 55) lub pobrać ze strony www.pisz.pl zakładka „NGO”, następnie „wzory dokumentów”.

Oferta powinna zawierać w szczególności:
1)    szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji;
2)    termin i miejsce realizacji zadania publicznego;
3)    kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego;
4)    informację o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie;
5)    informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania, w tym o planowanej wysokości środków finansowych na realizację danego zadania pochodzących z innych źródeł;
6)    deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania;
7)    inne informacje i dokumenty wynikające ze wzoru oferty.

Do oferty należy dołączyć:
-    aktualny odpis z KRS lub inny dokument potwierdzający rejestrację podmiotu, dokument ten powinien zawierać informację na temat sposobu reprezentacji podmiotu oraz osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w sprawach finansowych w imieniu podmiotu (w przypadku, gdy aktualny odpis z KRS lub inny dokument potwierdzający rejestrację jest wystawiony z datą wcześniejszą niż 3 miesiące od daty złożenia oferty, należy dołączyć oświadczenie podpisane przez uprawnione osoby o zgodności zapisu dokumentu ze stanem faktycznym);
-    statut podmiotu.

Jeżeli składane są kopie ww. dokumentów należy je potwierdzić za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentacji podmiotu.
Jeżeli projekt przewiduje realizację kilku lub kilkunastu działań, należy do każdego z nich przyporządkować określone kategorie i wysokość wydatków wraz z kalkulacją (mogą to być załączniki do druku oferty).

IX. Termin składania ofert
Oferty należy składać do dnia 24 lutego 2015 r. do godz. 15.00
Jeden egzemplarz oferty wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami należy wysłać pocztą lub złożyć osobiście w wymaganym terminie, za potwierdzeniem odbioru (w zapieczętowanej kopercie) na adres:

Urząd Miejski w Piszu
ul. G. Gizewiusza 5, 12-200 Pisz
„OTWARTY KONKURS OFERT”


X. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert
1. W celu opiniowania złożonych w konkursach ofert zostaną powołane komisje konkursowe, która zakończą prace w terminie do dnia 6 marca 2015 r.
2. Wszystkie oferty spełniające kryteria formalne są oceniane przez komisje konkursowe powołane przez Burmistrza Pisza.

Oferty będą oceniane wg kryteriów:

1)    formalnych, do których należą:
a)    złożenie oferty w jednym egzemplarzu na obowiązującym wzorze podpisanym przez osoby upoważnione zgodnie ze statutem lub innym dokumentem lub rejestrem określającym sposób składania oświadczeń woli w imieniu organizacji;
b)    wypełnienie właściwych miejsc i rubryk w ofercie;
c)    złożenie wymaganych dokumentów i oświadczeń.

UWAGA! Oferent, który nie spełni ww. kryteriów formalnych zostanie wezwany do ich uzupełnienia. Uzupełnienie brakujących dokumentów powinno nastąpić w terminie dwóch dni.

2)    merytorycznych, do których należą:
a)    możliwość realizacji zadania publicznego przez organizację: do 20 pkt.;
b)    kalkulacja kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania: do 20 pkt.;
c)    jakość wykonania zadania (program, ilość uczestników, planowane rezultaty) i kwalifikacje osób, przy udziale których oferent będzie realizować zadanie publiczne: do 40 pkt.;
d)    planowany przez oferenta udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego: do 10 pkt.;
e)    planowany przez oferenta wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków: do 10 pkt.

W przypadku oferentów, którzy w latach poprzednich realizowali zlecone zadania publiczne, będą uwzględnione także rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków publicznych. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w wymienionym zakresie, komisja konkursowa może pomniejszyć sumę uzyskanych punktów najwyżej o 20 pkt.


O wyborze decyduje suma uzyskanych punktów.
UWAGA! Oferta zostanie odrzucona z powodów merytorycznych, jeżeli suma przyznanych punktów będzie mniejsza niż 50.


XI. Rozstrzygnięcie konkursów i ogłoszenie wyników
Rozstrzygnięcie konkursów nastąpi do dnia 10 marca 2015 r.

Wyniki konkursów podane zostaną: a) w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Piszu, b) na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Piszu, c) na stronie internetowej www.pisz.pl.

Pliki do pobrania:
Data powstania: poniedziałek, 2 lut 2015 14:33
Data opublikowania: poniedziałek, 2 lut 2015 14:56
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 9 mar 2015 15:03
Opublikował(a): Monika Stypułkowska
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1400 razy