BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz

Nieruchomość przeznaczona do sprzedaży w drodze bezprzetargowej

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, przeznaczonej do sprzedaży zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce  nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r. poz. 518 z późn. zm.),

Położenie nieruchomości – obręb Pisz 2,
Numer działki – 987/1,
Powierzchnia nieruchomości – 13 m2,
Numer KW – OL1P/00011405/3,
Opis nieruchomości - nieruchomość przeznaczona na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej oznaczonej nr działki 986.
Cena nieruchomości – 1 300 zł.

1. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem stanowi własność  Gminy Pisz. Zgodnie z Uchwałą Nr XLIV/560/14 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie sprzedaży części nieruchomości położonej na terenie gminy Pisz, stanowiącej własność Gminy Pisz, została przeznaczona do sprzedaży.
2. Na podstawie art. 43 ust. 1, pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późniejszymi zmianami) sprzedaż nieruchomości zwolniona jest z podatku VAT.
3. W/w nieruchomość jest wolna od obciążeń.
4. Sprzedaż nieruchomości nastąpi w drodze bezprzetargowej.
5. Przeniesienie prawa własności nastąpi w formie umowy notarialnej sporządzonej w Kancelarii Notarialnej w Piszu po sporządzeniu protokołu z rokowań.
6. Nabywca uiści należność w drodze jednorazowej wpłaty lub dokona spłaty należności w ratach. Kwotę stanowiącą cenę sprzedaży nieruchomości lub pierwszą ratę za nieruchomość wnosi się najpóźniej do dnia zawarcia aktu notarialnego na konto Urzędu Miejskiego w Piszu nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko - Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz.
7. Nieruchomość położona jest w obszarze, gdzie brak jest  planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z założeniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Pisz jest to teren szeregowej zabudowy mieszkaniowej z usługami.
8. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art.34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami mogą w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu, złożyć wnioski o nabycie nieruchomości.
9. Właściciel nieruchomości będzie wnosić opłaty adiacenckie w przypadku wybudowania dodatkowych urządzeń infrastruktury komunalnej.
10. Okazanie granic nieruchomości nastąpi staraniem i na koszt nabywcy.
11. Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni  t.j. od dnia 30 stycznia 2015 r. do dnia 20 lutego 2015 r.

Data powstania: czwartek, 5 lut 2015 13:59
Data opublikowania: czwartek, 5 lut 2015 14:08
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 23 lut 2015 08:50
Opublikował(a): Marcin Ilewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1100 razy