BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o naborze wniosków do realizacji Projektu dotyczącego usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Pisz

       W związku z ogłoszonym przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie konkursem na dofinansowanie działań związanych z usuwaniem azbestu Burmistrz Pisza ogłasza nabór wniosków do realizacji Projektu dotyczącego usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Pisz. Nabór wniosków odbędzie się w terminie od dnia 12 lutego 2015 r. do dnia 5 marca 2015 r.

           Dofinansowaniem objęte będą koszty związane z: demontażem i zabezpieczeniem, transportem oraz unieszkodliwieniem wyrobów zawierających azbest. Dofinansowanie nie będzie obejmować kosztów związanych z zakupem i montażem nowych pokryć dachowych. O dofinansowanie ubiegać się mogą: osoby fizyczne, rolnicy, kościoły i związki wyznaniowe, stowarzyszenia, spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe, rodzinne ogrody działkowe, będące we władaniu Polskiego Związku Działkowców, jednostki sektora finansów publicznych, będące gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi.

        Dofinansowanie realizowane będzie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie w wysokości 85% kosztów kwalifikowanych i nie będzie przekraczać 680 zł za 1 tonę unieszkodliwionych odpadów zawierających azbest. Pozostałe koszty zadania w wysokości 15 % pokrywa wnioskodawca, który ubiega się o udział w w/w Projekcie. Kwota dofinansowania wyliczana będzie na podstawie złożonego wniosku o zakwalifikowanie do Projektu. W przypadku, gdy rzeczywista ilość odpadów potwierdzona kartą przekazania odpadu będzie większa niż ilość odpadów azbestowych podana we wniosku, całkowity koszt różnicy (w przeliczeniu na Mg) ponosi wnioskodawca, o ile Gmina Pisz nie uzyska dofinansowania ze środków WFOŚiGW na powstałą różnicę w późniejszym terminie. W przypadku samego transportu i unieszkodliwienia odpadów (bez demontażu pokryć dachowych) ilość odpadu musi odpowiadać powierzchni dachu, z którego materiał został zdjęty.

Usunięcia i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest dokona podmiot wybrany do realizacji tego zadania zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku- Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), z którym Gmina Pisz zawrze stosowną umowę, po przyznaniu Gminie środków finansowych z WFOŚiGW.

Wzory wniosku i informacji o wyrobach zawierających azbest oraz regulamin realizacji Projektu dostępne są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Piszu: www.bip.pisz.hi.pl oraz w Urzędzie Miejskim w Piszu w pokoju nr 11 lub 12. Bliższe informacje można także uzyskać pod numerem telefonu (87) 4241233.

 

Pliki do pobrania:
Data powstania: poniedziałek, 16 lut 2015 15:42
Data opublikowania: poniedziałek, 16 lut 2015 16:31
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 23 mar 2015 12:27
Opublikował(a): Dorota Wlazłowska
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 4946 razy