BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz

Nieruchomość przeznaczona do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, przeznaczonej do wydzierżawienia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r. poz. 518 z późn. zm.),

-Położenie nieruchomości – Kocioł Duży, gmina Pisz.
-Numery działek – część 159/2 i część 160,
-Numer KW – OL1P/00013736/6,
-Powierzchnia nieruchomości – 0,61 ha,
-Opis nieruchomości - nieruchomość wykorzystywana będzie jako teren do obsługi przeładunku odpadów,
-Roczna wysokość czynszu – 2 000,00 zł oraz 23 % podatku VAT. Wysokość czynszu może ulec zmianie w przypadku zmiany stawki podatku VAT.

1. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest, zgodnie z Uchwałą Nr XVII/167/07 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 30 listopada 2007 r. w sprawie określenia zasad wydzierżawiania nieruchomości będących własnością Gminy Pisz (Dz. Urz. Województwa Warmińsko - Mazurskiego z 2008 r. Nr 2, poz. 42) do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres do 31 grudnia 2015 r.
2. W/w teren zgodnie z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Pisz oznaczony jest symbolem 7 NU – komunalne wysypisko i żwirowisko. Położony jest na obszarze gdzie brak jest planu zagospodarowania przestrzennego.
3. Czynsz za wydzierżawiony teren należy uiścić w terminie do 30 września 2015 roku na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko - Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz.
4. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od dnia 14 lutego 2015 r. do dnia 7 marca 2015 r.

Data powstania: piątek, 20 lut 2015 10:06
Data opublikowania: piątek, 20 lut 2015 14:38
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 9 mar 2015 11:06
Opublikował(a): Marcin Ilewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1090 razy