BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

SESJA

Pisz, dnia 23 lutego 2015 r. PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ W PISZU INFORMUJE, ŻE VI -TA SESJA RADY MIEJSKIEJ W PISZU ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 03 MARCA 2015 ROKU /WTOREK / O GODZINIE 13- tej W SALI NR 15 URZĘDU MIEJSKIEGO W PISZU 1. Otwarcie obrad. 2. Przedstawienie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu Nr V/15 z obrad Sesji Rady Miejskiej. 4. Informacja Burmistrza Pisza. 5. Zapytania i wnioski sołtysów. 6. Odpowiedzi na zapytania sołtysów. 7. Interpelacje i zapytania radnych. 8. Podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Straży Miejskiej w Piszu. 9. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w zakładzie opieki zdrowotnej. 10. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich. 11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia zasad i trybu korzystania ze świetlic wiejskich będących własnością Gminy Pisz. 12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów stosowanych w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Piszu i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Pisz. 13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Pisz w 2015 roku. 14. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia „Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Pisz na lata 2013 – 2017”. 15. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości niezabudowanej, położonej na terenie gminy Pisz. 16. Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, położonej na terenie gminy Pisz. 17. Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, położonej na terenie gminy Pisz. 18. Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, położonej na terenie gminy Pisz. 19. Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, położonej na terenie gminy Pisz. 20. Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, położonej na terenie gminy Pisz. 21. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej na terenie gminy Pisz, stanowiącej własność Gminy Pisz. 22. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, położonej na terenie gminy Pisz. 23. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży części nieruchomości położonej na terenie gminy Pisz, stanowiącej własność Gminy Pisz. 24. Podjęcie uchwały w sprawie ujednolicenia terminu trwania współużytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, położonej w Piszu. 25. Podjęcie uchwały w sprawie sprostowania udziałów w nieruchomości położonej na terenie gminy Pisz, będącej przedmiotem współwłasności Gminy Pisz i osób fizycznych. 26. Podjęcie uchwały w sprawie obciążenia działki będącej własnością Gminy Pisz służebnością gruntową. 27. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wysokości ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności. 28. Podjęcie uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej. 29. Podjęcie uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie gminy Pisz. 30. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowo - wschodniej części miasta do granicy administracyjnej miasta Pisz. 31. Podjęcie uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok. 32. Podjęcie uchwały w sprawie wyłonienia przedstawiciela gminy do Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej – Szpitalu Powiatowym w Piszu. 33. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przedstawiciela Gminy Pisz do Stowarzyszenia Wielkie Jeziora Mazurskie 2020. 34. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Piszu. 35. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Piszu. 36. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Oświaty, Kultury, Ochrony Zdrowia, Sportu i Turystyki Rady Miejskiej w Piszu. 37. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Porządku Publicznego, Bezpieczeństwa i Spraw Rodziny Rady Miejskiej w Piszu. 38. Podjęcie uchwały w sprawie skargi na bezczynność Burmistrza Pisza. 39. Podjęcie uchwały w sprawie skargi na działalność Dyrektora Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piszu. 40. Podjęcie uchwały w sprawie skargi na działalność Dyrektora Piskiego Domu Kultury w Piszu. 41. Odpowiedzi na zapytania radnych. 42. Wolne wnioski i informacje. 43. Zamknięcie obrad. Przewodniczący Rady Lech Borak
Data powstania: wtorek, 24 lut 2015 15:32
Data opublikowania: wtorek, 24 lut 2015 15:56
Data przejścia do archiwum: wtorek, 3 mar 2015 17:59
Opublikował(a): Helena Tumulska
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1291 razy