BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o szacunkowej wartości poniżej 60 000 euro

modernizacja oświetlenia ulicznego przy Al. Piłsudskiego w Piszu
Burmistrz Pisza ul. Gizewiusza 5, 12-200 Pisz, województwo Warmińsko – Mazurskie, powiat piski, tel. 0-87 423 52 10, www.pisz.pl, e-mail: pisz @ home. pl, ogłasza przetarg nieograniczony na modernizację oświetlenia ulicznego przy Al. Piłsudskiego w Piszu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19 poz. 177 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą. Wspólny Słownik Zamówień – CPV- 453316100-6

Termin realizacji przedmiotu zamówienia– od 10.10.2004r do 30.11.2004r
Przedmiotem zamówienia jest budowa linii kablowej oświetleniowej podziemnej na Al. Piłsudskiego w Piszu. Linia oświetleniowa zaprojektowana jest jako linia kablowa YKY 5 x 16, podłączona do linii napowietrznej na słupie ze stacji 8 – 85 Rybacka. Linia kablowa ułożona w ziemi na głębokości 0,70 m na podsypce z piasku o grubości 0,10m, przykryta warstwą piasku o grubości 0,10 m i gruntem rodzimym o grubości 0,15 a następnie przykryta taśmą koloru niebieskiego z tworzywa sztucznego. Całość wykopu przykryta gruntem rodzimym, zagęszczonym warstwami. W miejscach kolizji ułożyć przepust z rur AROT SRS 50 lub podobnych o długości 50 m oraz rury osłonowe na długości 65 m. Przewidziano 12 sztuk słupów oświetleniowych stalowych o wysokości 8500 mm z dwoma wysięgnikami. Fundament słupa powinien być żelbetowy prefabrykowany o konstrukcji dzielonej (skręconej) lub jednolitej, o wymiarach 1000 x 300 x 300. Zamocowanie słupa 4 x M20 w rozstawie 190 x 190. Konstrukcja słupa wykonana z rur łączonych teleskopowo o konkretnie dobranych średnicach. Do wysokości 1 000 mm 273 – poszerzenie z wnęką bezpiecznikową zamykaną pokrywą (w niej instalowane są tabliczki przyłączeniowo- bezpiecznikowe), natomiast w połączeniu z fundamentem 510. Kolejny element o zmiennym przekroju- 114 w połączeniu z dolną częścią słupa oraz 104 w połączeniu z elementem wyżej. Następny odcinek słupa 90 (wysokość odcinka 2500 mm), ostatni odcinek 76 (wysokość odcinka 2500 mm ). Wysięgnik nad jezdnią na wysokości 6500 mm o szerokości 1300mm i wysokości 1200 mm. Wysięgnik nad chodnikiem na wysokości 4500 mm o szerokości 930mm i wysokości 1000 mm. Rozetki w wysięgnikach wykończone ozdobnikami w kształcie liści. Oprawy umieszczone na końcu wysięgnika w formie dzwonków z kulą w środku o szerokości 500mm i wysokości 720 mm. Wszystkie elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez ocynkowanie i malowanie powłokami dekoracyjnymi. Okablowanie wewnątrz słupa. Przewidziano zabezpieczenia linii kablowej WT00gG25 A w szafce oświetleniowej przy stacji 8 - 85 Pisz Rybacka. Jako środek ochrony przy dotyku pośrednim przewidziano samoczynne wyłączenie zasilania w układzie TN-CS. Przewidziano uziemienie 3 słupów (nr 6, 9, 12) oraz miejsce przyłączenia do linii napowietrznej. Wartość rezystancji do 30 . Uziemienie głębokie pionowe. Przewidziano do realizacji jednostopniową ochronę przepięciową z ogranicznikami napięcia Gza 0,66/2,5 szt. na istniejącym słupie linii napowietrznej w miejscu przyłączenia kablowej linii oświetleniowej.

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych
Kryterium oceny ofert i jego znaczenie ( w %):
cena ( koszt) – 100%
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać w siedzibie Zamawiającego pok. nr 35 lub za zaliczeniem pocztowym.
Cena formularza - 20,00 złotych.

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego pok. nr 35 w terminie do dnia 27.09.2004r do godz. 1000.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27.09.2004r o godz. 10.20 w siedzibie Zamawiającego pok. nr 36.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, którzy:
1)Są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymogami ustawowymi. Za spełnienie tego warunku uznaje się złożenie aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
2)Nie podlegają wykluczeniu z postępowania. Za spełnienie tego warunku uznaje się złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy.
3)Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia. Za spełnienie tego warunku uznaje się złożenie wykazu pracowników, (z którego wynikać będzie dysponowanie przynajmniej 1 pracownikiem) posiadających uprawnienia budowlane w zakresie instalacji elektrycznych, kopii tych uprawnień, podanie doświadczenia zawodowego w/w pracowników oraz wykazu posiadanego sprzętu, z którego wynikać będzie posiadanie co najmniej: jednego ciągnika kołowego o mocy min. 55KW, jednej koparki o pojemności łyżki min. 0,15m3, jednej przyczepy do przewożenia kabli o ładowności do 4t, jednego samochodu dostawczego skrzyniowego samowyładowczego o ładowności do 5t, jednego żurawia samochodowego o udźwigu do 4t, jak również oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy.
4) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Za spełnienie tego warunku uznaje się złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy.
Nie jest wymagane wniesienie wadium.
Postanowienia zawarte w złożonej ofercie wiążą Wykonawcę przez 30 dni kalendarzowych od upływu terminu składania ofert.
Oferta nie może zawierać rozwiązań wariantowych.
Data powstania: środa, 8 wrz 2004 14:20
Data opublikowania: środa, 8 wrz 2004 17:49
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 27 wrz 2004 13:52
Opublikował(a): Anna Bogdanowicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1869 razy