BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz

Nieruchomości przeznaczone do zbycia w drodze bezprzetargowej
Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Pisz , przeznaczonych do zbycia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami
/jedn.tekst Dz.U. z 2000r. Nr 46, poz.543 z późn. zm./

1. Położenie nieruchomości:
- Pisz, ul. Gdańska,
- opis nieruchomości - tereny pod garażem murowanym,
- nr KW-13025,

dz. nr 695 o pow. 21 m2 – cena 1 540 zł,
dz. nr 733 o pow. 21 m2- cena 1 540 zł,
dz. nr 618 o pow. 21 m2- cena 1 540 zł,
dz. nr 726 o pow. 21 m2- cena 1 540 zł,
dz. nr 680 o pow. 22 m2- cena 1 610 zł,
dz. nr 615 o pow. 21 m2- cena 1 540 zł,
dz. nr 596 o pow. 23 m2- cena 1 680 zł,
dz. nr 675 o pow. 22 m2- cena 1 610 zł,

- nr KW – 13119,
dz. nr 298/35 o pow. 23 m2 – cena 1 680 zł

- Pisz, ul. Gizewiusza,
- opis nieruchomości - tereny pod garażem murowanym,
- nr KW-12 877,

dz. nr 357/18 o pow. 20 m2- cena 1 650 zł,
dz. nr 357/20 o pow. 17 m2- cena 1 400 zł,

- Pisz, ul. Gałczyńskiego,
- opis nieruchomości - tereny pod garażem murowanym,
- nr KW-12 764,

dz. nr 462/7 o pow. 23 m2- cena 1 860 zł,
dz. nr 462/11 o pow. 20 m2- cena 1 620 zł,
dz. nr 462/75 o pow. 24 m2- cena 1 940 zł,
dz. nr 462/31 o pow. 22 m2- cena 1 780 zł,
dz. nr 462/58 o pow. 22 m2- cena 1 780 zł,
dz. nr 462/8 o pow. 23 m2- cena 1 860 zł,
dz. nr 469/6 o pow. 22 m2- cena 1 780 zł,
dz. nr 462/59 o pow. 21 m2- cena 1 700 zł,

- Pisz, ul. Jagodna,
- opis nieruchomości - tereny pod garażem murowanym,
- nr KW-13022,

dz. nr 1137/17 o pow. 22 m2- cena 1 550 zł,
dz. nr 1137/33 o pow. 22 m2- cena 1 550 zł,- Pisz, ul. Kwiatowa,
- opis nieruchomości - tereny pod garażem murowanym,
- nr KW-13 024,

dz. nr 450/21 o pow. 24 m2- cena 1 980 zł,

2. Nabywca działki uiści koszty przygotowania dokumentacji nieruchomości niezbędnej do jej zbycia (wyrys, wycena gruntu) w wysokości 150 zł.
3. Działki objęte niniejszym wykazem zgodnie z art. 29 ust. 5, art 43 ust. 1 pkt 2 i ust 2 pkt 1 Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) zostały zwolnione z podatku VAT.
4. Sprzedaż nieruchomości nastąpi w drodze bezprzetargowej.
5. Przeniesienie prawa własności nastąpi w formie aktu notarialnego sporządzonego w Kancelarii Notarialnej w Piszu po sporządzeniu protokołu z rokowań.
6. Nabywcy uiszczą należność w drodze jednorazowej wpłaty lub dokonają spłaty należności w ratach rocznych. Kwotę stanowiącą cenę nieruchomości lub pierwszą ratę za nieruchomość wnosi się najpóźniej do dnia zawarcia aktu notarialnego na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 54 1020 4753 0000 0202 0006 0277 w PKO PB S.A. O/Pisz lub w kasie Urzędu.
7. Właściciele nieruchomości będą wnosić opłaty adiacenckie w przypadku wybudowania urządzeń komunalnych.
8. Nieruchomości objęte niniejszym wykazem przeznaczone są do zbycia, zgodnie z uchwałami Nr XXII/241/04 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 2 kwietnia 2004 r. i Nr XXIV/274/04 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 31 maja 2004 r., dla właścicieli usytuowanych na przedmiotowej działce garaży.
9. Nieruchomości objęte niniejszym wykazem zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego stanowią tereny zespołów garażowych. Położone są na obszarze gdzie nie ma planu zagospodarowania przestrzennego.
10. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od dnia 8 września 2004r. do dnia 29 września 2004 r.
Data powstania: piątek, 10 wrz 2004 07:54
Data opublikowania: piątek, 10 wrz 2004 10:33
Data przejścia do archiwum: czwartek, 30 wrz 2004 11:33
Opublikował(a): Hanna Waszkiewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1576 razy