BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz

Nieruchomość przeznaczona do zbycia na rzecz najemcy.
Pisz , dnia 16-09-2004 r.

W Y K A Z

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz ,przeznaczonej do zbycia zgodnie z przepisami ustawy z dnia
21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (jedn.tekst Dz.U. z 2000 r. Nr 46,poz.543 z późn. zm.).
1. Położenie nieruchomości : Pisz ul.Warszawska 55/4
2. Numer działki : 1147/31
3. Powierzchnia działki : 477 m2
4. Numer księgi wieczystej: 18059
5. Opis nieruchomości :lokal mieszkalny nr 4, o powierzchni użytkowej 40,80m2 ,składający się z
dwóch pokoi,kuchni ,łazienki i przedpokoju , usytuowany na I piętrze w budynku mieszkalnym
wielorodzinnym , położonym w Piszu przy ul. Warszawskiej nr 55 .
Do lokalu mieszkalnego nr 4 należy 1 piwnica oznaczona nr 4 o powierzchni 6,70m2
Budynek mieszkalny skład się z 16 lokali mieszkalnych o ogólnej powierzchni budynku - 738,80m2.
Lokal mieszkalny jest przedmiotem sprzedaży na rzecz najemcy posiadającego umowę najmu na w/w
lokal na czas nieokreślony.
6.Cena lokalu (wartość rynkowa lokalu liczona bez udziału w gruncie)- 38.830,-zł. (słownie złotych :
trzydzieści osiem tysięcy osiemset trzydzieści ).
Cena sprzedaży lokalu po udzieleniu bonifikaty 95% wynosi 1.942,-zł.
(słownie złotych : jeden tysiąc dziewięćset czterdzieści dwa ).
Koszty wyceny wynoszą - 100,-zł.
7.Cena udziału w działce wynoszącego 40,80/738,80 wynosi - 1.010,-zł
( słownie złotych: jeden tysiąc dziesięć )
8.Nieruchomość objęta niniejszym wykazem stanowi własność Gminy Pisz. Zgodnie z Uchwałą
Nr XIII/134/03 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 11 września 2003 r. lokal mieszkalny został przeznaczony do
sprzedaży wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu na rzecz najemcy .
9.Przeniesienie prawa własności gruntu wraz ze sprzedażą lokalu nastąpi w formie umowy notarialnej
sporządzonej w Kancelarii Notarialnej w Piszu.
10.Nabywca uiści należność w drodze jednorazowej wpłaty.Kwotę stanowiącą cenę lokalu i cenę gruntu wnosi się
najpóźniej do dnia zawarcia aktu notarialnego na konto Urzędu Miejskiego w Piszu nr
54-1020 4753-0000-0202-0006-0277 PKO BP SA O/Pisz lub w kasie Urzędu.
11.Cena lokalu oraz gruntu i związane z nią opłaty obowiązują do dnia 28.02.2005r.
12. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem stosownie do ustaleń studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego miasta Pisz przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową.
Nieruchomość położona jest w obszarze , gdzie brak jest planu zagospodarowania przestrzennego .
13.Osoby,którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art.34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy
o gospodarce nieruchomościami mogą w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu złożyć wnioski
o nabycie nieruchomości.
14.Koszty aktu notarialnego ponosi nabywca.
15.Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od dnia 17.09. 2004r.
do dnia 07.10. 2004r.


Data powstania: piątek, 17 wrz 2004 12:34
Data opublikowania: piątek, 17 wrz 2004 14:12
Data przejścia do archiwum: piątek, 8 paź 2004 00:18
Opublikował(a): Grażyna Wnęta
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1371 razy