BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU w trybie przetargu nieograniczonego o szacunkowej wartości poniżej 60 000 euro

odłów bezpańskich i pozbawionych opieki psów z terenu gminy Pisz oraz ich utrzymanie
Burmistrz Pisza ul. Gizewiusza 5, 12-200 Pisz, województwo Warmińsko – Mazurskie, powiat piski, tel. 0-87 423 52 10, www.pisz.pl, e-mail: pisz @ home. pl, ogłasza przetarg nieograniczony na odłów bezpańskich i pozbawionych opieki psów z terenu gminy Pisz oraz ich utrzymanie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19 poz. 177 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą. Wspólny Słownik Zamówień – CPV- 85.20.00.00-1; 77.50.00.00-5;
Termin realizacji przedmiotu zamówienia– od 15.10.2004r do 14.10.2005r
Przedmiotem zamówienia jest Przedmiotem zamówienia jest:
1) wyłapywanie w sposób humanitarny bezdomnych zwierząt z terenu gminy i przewożenie ich do schroniska a w przypadkach koniecznych do Zakładu Weterynaryjnego zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26.08.1998 r. w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt (Dz. U. Nr 116 poz. 753), po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym. Do wyłapania zwierzęcia Wykonawca przystąpi nie później niż w ciągu 1 godziny od zgłoszenia telefonicznego przez Zamawiającego;
2) dozór i utrzymanie wyłapanych z terenu gminy psów;
3) prowadzenie obserwacji nowo przyjętych zwierząt w okresie kwarantanny
4) kompleksowa opieka weterynaryjna na zasadach określonych w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997r o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003r. Nr 106 poz. 1002 z późn. zm.);
5) znakowanie zwierząt przyjmowanych do schroniska;
6) prowadzenie ewidencji przyjmowania i wydawania zwierząt;
7) prowadzenie działań, mających na celu przekazywanie zwierząt nowym opiekunom;
8) zapewnienie dozoru weterynaryjnego dla zwierząt umieszczonych w schronisku odłowionych z terenu gminy Pisz;
9) zbieranie i transport zwłok bezdomnych psów z terenu gminy

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych
Kryterium oceny ofert i jego znaczenie ( w %):
łączna cena brutto – 100%
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać w siedzibie Zamawiającego pok. nr 35 lub za zaliczeniem pocztowym.
Cena formularza - 20,00 złotych.
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego pok. nr 35 w terminie do dnia 06.10.2004r do godz. 12.00.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 06.10.2004r o godz. 12.20 w siedzibie Zamawiającego pok. nr 36.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, którzy:
1)Są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymogami ustawowymi. Za spełnienie tego warunku uznaje się złożenie aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert oraz zezwolenia udzielonego przez właściwego wójta lub burmistrza na prowadzenie działalności ochronnej przed bezdomnymi zwierzętami;
2)Nie podlegają wykluczeniu z postępowania. Za spełnienie tego warunku uznaje się złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy.
3)Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia. Za spełnienie tego warunku uznaje się złożenie dokumentu stwierdzającego posiadanie tytułu prawnego do terenu, na którym zlokalizowane jest schronisko dla bezdomnych zwierząt, jak również dokumentu potwierdzającego wyposażenie schroniska w co najmniej 70 sztuk zadaszonych boksów wraz z wybiegami dla zwierząt oraz oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy.
4) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Za spełnienie tego warunku uznaje się złożenie polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej oraz oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy.
Nie jest wymagane wniesienie wadium.
Postanowienia zawarte w złożonej ofercie wiążą Wykonawcę przez 30 dni od upływu terminu składania ofert. Oferta nie może zawierać rozwiązań wariantowych.
Data powstania: poniedziałek, 20 wrz 2004 16:57
Data opublikowania: poniedziałek, 20 wrz 2004 17:08
Data przejścia do archiwum: czwartek, 7 paź 2004 16:14
Opublikował(a): Elżbieta Sadłowska
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1612 razy