BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Sesja .

Pisz, dnia 21.09.2004 r. PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ W PISZU
INFORMUJE , ŻE XXVII - ma SESJA RADY MIEJSKIEJ W PISZU ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 29 WRZEŚNIA 2004 ROKU / ŚRODA / O GODZINIE 10- tej W SALI NR 15 URZĘDU MIEJSKIEGO W PISZU.
PORZĄDEK OBRAD :
1. Otwarcie obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu Nr XXV/04 i Nr XXVI/04 z obrad Sesji.
4. Informacja Burmistrza Pisza.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Odpowiedzi na zapytania radnych.
7. Wolne wnioski i informacje.
8. Zapoznanie z Uchwałą Nr 796/2004 składu Orzekającego RIO w Olsztynie z dnia 30 sierpnia 2004 r.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 rok.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia gruntów stanowiących własność Gminy Pisz,
położonych na terenie gminy Pisz.
11. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości położonych na terenie gminy Pisz, stanowiących własność Gminy Pisz.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zamiany prawa własności nieruchomości stanowiących własność Gminy Pisz na prawo własności nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa.
13. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży oraz oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości
położonych na terenie gminy Pisz, stanowiących własność Gminy Pisz.
14. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego doliny rzeki Pisy.
15. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Uściany.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego o przystąpieniu do realizacji projektu „ Pisa – Narew ”.
17. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia ulic: pl. Daszyńskiego, Ratuszową i Rybacką / odcinek od
pl. Daszyńskiego do skrzyżowania z ul. 1 Maja /, na terenie miasta Pisz do kategorii dróg gminnych.
18. Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Gminnemu Zespołowi Szkół w Piszu.
19. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Energetyki
Cieplnej Spółka z o.o. w Piszu.
20. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zmiany do statutu Związku Gmin „ Czyste Mazury ”.
21. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia „Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Pisz na lata 2002 – 2006 ”.
22. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia herbu Gminy Pisz.
23. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Zespołu konsultacyjno – Opiniującego.
24. Podjęcie uchwały w sprawie skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie
wniesionej przez pełnomocnika mieszkańców wsi Łysonie, Pilchy i Rostki – Panią Hannę Modzelewską.
25. Podjęcie uchwały w sprawie zasad zwrotu wydatków przeznaczonych na świadczenia przyznane
w ramach zadań własnych gminy na dożywianie uczniów w szkole.
26. Zapoznanie z treścią pisma Stowarzyszenia Producentów i Dziennikarzy Radiowych z dnia 29 sierpnia 2004r.
27. Podjęcie decyzji w sprawie wyznaczenia Komisji w celu zbadania zarzutów przedstawionych w skardze Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej w Wiartlu z dnia 06.06.2004r.
28. Podjęcie decyzji w sprawie wyznaczenia Komisji w celu zbadania zarzutów przedstawiony w skardze Pani Janiny Malinowskiej, zam.w Borkach.
29. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady

Józef Skrodzki
Data powstania: wtorek, 21 wrz 2004 14:40
Data opublikowania: wtorek, 21 wrz 2004 17:23
Data przejścia do archiwum: środa, 29 wrz 2004 15:48
Opublikował(a): Helena Tumulska
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1444 razy