BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz nieruchomości

Sprzedaż nieruchomości będącej w użytkowaniu wieczystym osoby fizycznej
Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, przeznaczonej do sprzedaży zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
(Dz.U. z 2000 r., Nr 46, poz. 543 z późn. zm.)

1. Oznaczenie i opis nieruchomości:
Nieruchomość objęta niniejszym wykazem stanowi własność Gminy Pisz w użytkowaniu
wieczystym osób fizycznych.
Zgodnie z uchwałą Nr XXIII/265/04 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 30 kwietnia 2004 r.
została przeznaczona do sprzedaży.
Numer działki: 78
Powierzchnia nieruchomości: 793 m2
Położenie nieruchomości: Pisz, ul. Świętojańska
Numer KW 12131
Cena nieruchomości: 22.250 zł + 7% podatku VAT

2. Przeznaczenie nieruchomości w planie miejscowym:
Nieruchomość położona jest na obszarze gdzie brak jest planu zagospodarowania
przestrzennego. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego miasta Pisz nieruchomość jest przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową
jednorodzinną.

3. Sprzedaż nieruchomości nastąpi w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkowników
wieczystych.

4. Przeniesienie prawa własności nastąpi w formie umowy notarialnej, sporządzonej w
Kancelarii Notarialnej w Piszu. Koszt sporządzenia umowy notarialnej ponoszą nabywcy
nieruchomości.

5. Nabywca jest zobowiązany do uiszczenia ceny sprzedaży nieruchomości w formie
jednorazowej wpłaty lub w ratach na konto Urzędu Miejskiego w Piszu nr 54 1020
4753 0000 0202 0006 0277 PKO BP S.A. O/Pisz lub w kasie Urzędu pok. Nr 51.
Cenę sprzedaży nieruchomości lub pierwszą ratę Nabywca jest zobowiązany uiścić
najpóźniej do dnia zawarcia umowy notarialnej na konto wyżej podane.

6. Na poczet ceny nieruchomości zalicza się kwotę równą wartości prawa użytkowania
wieczystego nieruchomości, określoną według stanu na dzień sprzedaży.

7. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34
ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami mogą w terminie 6 tygodni licząc
od dnia wywieszenia wykazu złożyć wnioski o nabycie nieruchomości.

8. Właściciele nieruchomości będą wnosić opłaty adiacenckie w przypadku wybudowania
dodatkowych urządzeń infrastruktury komunalnej.

9. Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od 21.09.2004 r.
do 13.10.2004 r.
Data powstania: czwartek, 23 wrz 2004 14:43
Data opublikowania: czwartek, 23 wrz 2004 14:46
Data przejścia do archiwum: czwartek, 14 paź 2004 17:37
Opublikował(a): Ewa Żmijewska
Zaakceptował(a): Ewa Żmijewska
Artykuł był czytany: 1343 razy