BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU w trybie przetargu nieograniczonego o szacunkowej wartości poniżej 60 000 euro

świadczenie usług w zakresie transportu zbiorowego na terenie gminy Pisz.
Burmistrz Pisza ul. Gizewiusza 5, 12-200 Pisz, województwo Warmińsko – Mazurskie, powiat piski, tel. 0-87 423 52 10, www.pisz.pl, e-mail: pisz @ home. pl, ogłasza przetarg nieograniczony na świadczenie usług w zakresie transportu zbiorowego na terenie gminy Pisz. zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19 poz. 177 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą. Wspólny Słownik Zamówień – CPV- 60112200-8
Termin realizacji przedmiotu zamówienia– od 19.10.2004r do 14.10.2005r
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie transportu zbiorowego na terenie gminy Pisz, zgodnie z wykazem obejmującym 9 linii o łącznej długości 808 km. Opłaty za bilety komunikacji miejskiej ustalane są przez Radę Miejską w drodze uchwały. Zamawiający zobowiązuje się wydzierżawić w celu świadczenia usług transportowych na terenie gminy Pisz, 6 autobusów. Autobusy przeznaczone do dzierżawy:
Autosan H9-35, o numerze rejestracyjnym – NPI - K205, numerze silnika 215100 i numerze podwozia 600453. Rok produkcji 1988;
Autosan H9-35, o numerze rejestracyjnym –SWW-2342, numerze silnika 55650 i numerze podwozia 360013. Rok produkcji 1981;
Autosan H9-35, o numerze rejestracyjnym – NPI - J966 , numerze silnika 8001 i numerze podwozia 360496. Rok produkcji 1981;
Autosan H9-35, o numerze rejestracyjnym – NPI - 31AM , numerze silnika 5530 i numerze podwozia 530016. Rok produkcji 1985;
Autosan H9-35, o numerze rejestracyjnym – NPI - A920 , numerze silnika 11035 i numerze podwozia 530194. Rok produkcji 1985;
Jelcz L-11, o numerze rejestracyjnym – NPI - K407, numerze silnika 100189027i numerze podwozia 0442. Rok produkcji 1989.
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych
Kryteria oceny ofert i ich znaczenie ( w %):
łączna cena brutto za świadczenie usługi transportu zbiorowego na terenie gminy – 80%
miesięczna wysokość czynszu za dzierżawę 6 autobusów – 20%
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać w siedzibie Zamawiającego pok. nr 35 lub za zaliczeniem pocztowym.
Cena formularza - 20,00 złotych.
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego pok. nr 35 w terminie do dnia 11.10.2004r do godz. 1000.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 11.10.2004r o godz. 10.20 w siedzibie Zamawiającego pok. nr 36.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, którzy:
1)Są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymogami ustawowymi. Za spełnienie tego warunku uznaje się złożenie aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert oraz licencji bądź potwierdzenia złożenia wniosku o udzielenie licencji zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 06 września 2001r. o transporcie drogowym (t.j. Dz. U. z 2004r.Nr 204, poz. 2088) lub też promesy udzielenia licencji zgodnie z art. 9 ust. 1 w/w ustawy.
2)Nie podlegają wykluczeniu z postępowania. Za spełnienie tego warunku uznaje się złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy.
3)Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia. Za spełnienie tego warunku uznaje się złożenie wykazu pracowników, z którego wynikać będzie dysponowanie przynajmniej 8 pracownikami, niezbędnymi do realizacji zamówienia, posiadającymi uprawnienia do kierowania autobusami wraz z podaniem doświadczenia zawodowego pracowników, jak również wykazu sprzętu, z którego wynikać będzie dysponowanie przynajmniej 3 autobusami oraz oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy.
4) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Za spełnienie tego warunku uznaje się złożenie polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej oraz oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy.
Nie jest wymagane wniesienie wadium.
Postanowienia zawarte w złożonej ofercie wiążą Wykonawcę przez 30 dni od upływu terminu składania ofert. Oferta nie może zawierać rozwiązań wariantowych.
Data powstania: czwartek, 23 wrz 2004 15:22
Data opublikowania: czwartek, 23 wrz 2004 16:43
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 11 paź 2004 16:00
Opublikował(a): Anna Bogdanowicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1584 razy