BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o szacunkowej wartości poniżej 60 000 euro

na wykonanie dokumentacji projektowej wodociągu zbiorowego we wsiach: Hejdyk i Ciesina położonych w gminie Pisz
Burmistrz Pisza ul. Gizewiusza 5, 12-200 Pisz, województwo Warmińsko – Mazurskie, powiat piski, tel. 0-87 423 52 10, www.pisz.pl, e-mail: pisz @ home. pl, ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie dokumentacji projektowej wodociągu zbiorowego we wsiach: Hejdyk i Ciesina położonych w gminie Pisz zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19 poz. 177 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą. Wspólny Słownik Zamówień – CPV- 74232200-6

Termin realizacji przedmiotu zamówienia– od 28.10.2004 r. do 28.02.2005 r.
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie:
- map sytuacyjno-wysokościowych w skali 1:1000 do celów projektowych pod wodociąg zbiorowy we wsiach: Hejdyk i Ciesina położonych w gminie Pisz - tranzyt z hydroforni we wsi Karpa;
- projektu budowlanego wodociągu wraz z przyłączami domowymi do wszystkich budynków mieszkalnych we wsiach: Hejdyk i Ciesina położonych w gminie Pisz - z wykorzystaniem ujęcia wody we wsi Karpa (hydrofornia przygotowana do zasilenia tych miejscowości);
- opracowania studium wykonalności projektu;
- kosztorysu inwestorskiego w rozbiciu na sieć i przyłącza,
- przedmiaru robót w rozbiciu na sieć i przyłącza,
- projektu wykonawczego,
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych
Kryterium oceny ofert i jego znaczenie ( w %):
cena ( koszt) – 100%
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać w siedzibie Zamawiającego pok. nr 12 lub za zaliczeniem pocztowym.
Cena formularza - 20,00 złotych.
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego pok. nr 12 w terminie do dnia 18.10.2004 r. do godz. 12.00.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18.10.2004 r. o godz. 12.10 w siedzibie Zamawiającego pok. nr 12.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, którzy:
1)Są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymogami ustawowymi. Za spełnienie tego warunku uznaje się złożenie aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
2)Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy. Za spełnienie tego warunku uznaje się złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy.
3)Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia. Za spełnienie tego warunku uznaje się złożenie potwierdzonych kopii posiadanych uprawnień projektowych o specjalności instalacyjno - inżynieryjnych w zakresie sieci instalacji sanitarnej oraz oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy.
4) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Za spełnienie tego warunku uznaje się złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy.
Nie jest wymagane wniesienie wadium.
Postanowienia zawarte w złożonej ofercie wiążą Wykonawcę przez 30 dni kalendarzowych od upływu terminu składania ofert.
Oferta nie może zawierać rozwiązań wariantowych.

Data powstania: czwartek, 30 wrz 2004 14:58
Data opublikowania: czwartek, 30 wrz 2004 15:53
Data edycji: wtorek, 12 paź 2004 12:53
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 18 paź 2004 13:08
Opublikował(a): Anna Bogdanowicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1658 razy
Ilość edycji: 1