BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, przeznaczonej do wydzierżawienia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.),

Położenie nieruchomości – obręb Pilchy
Numer działki – 182/1
Numer KW – 13707
Powierzchnia nieruchomości – 1100 m2,
Opis nieruchomości – teren przeznaczony do użytkowania na cele rolne
Roczna wysokość czynszu – 65 zł1. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest zgodnie z Uchwałą Nr XVII/167/07 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 30 listopada 2007 r. w sprawie określenia zasad wydzierżawiania nieruchomości będących własnością Gminy Pisz (Dz.Urz. Województwa Warmińsko - Mazurskiego z 2008 r. Nr 2, poz. 42) do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres do 2 lat.

 

2. Według ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Pisz istnieje możliwość zagospodarowania w/w terenu pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną lub zagrodową. Przedmiotowy teren położony jest na obszarze gdzie brak jest planu zagospodarowania przestrzennego.

3. Czynsz za wydzierżawiony teren należy uiszczać w terminie do 30 września każdego roku na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko – Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz.

 

4. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od dnia 31 grudnia 2015 r. do dnia 21 stycznia 2016 r.

Data powstania: poniedziałek, 4 sty 2016 12:24
Data opublikowania: poniedziałek, 4 sty 2016 16:27
Data przejścia do archiwum: piątek, 22 sty 2016 11:21
Opublikował(a): Ewa Żmijewska
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 998 razy