BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia

                                                                                 

 

 

 

                                                     W Y K A Z

 

 

 

 

 

 

 

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, przeznaczonej do wydzierżawienia zgodnie z przepisami   ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.).

 

 

 

 

 

 

 

Położenie nieruchomości -       obręb Pilchy

 

 

 

Numer działki -                       część 77/19

 

 

 

Numer KW -                           13707

 

 

 

Powierzchnia nieruchomości  -    880 m2

 

 

 

Opis nieruchomości  -               teren przeznaczony do zagospodarowania bez prawa wznoszenia urządzeń i obiektów budowlanych oraz  ogrodzenia z zachowaniem swobodnego dostępu do brzegu

 

 

 

 

 

 

 

Roczna wysokość czynszu -  440 zł + 23 % VAT.

 

 

 

 

 

      1. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest zgodnie z Uchwałą Nr XVII/167/07 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 30 listopada 2007 r. w sprawie określenia zasad wydzierżawiania nieruchomości będących własnością Gminy Pisz (Dz. Urz. Województwa Warmińsko - Mazurskiego z 2008 r. Nr 2 ,poz. 42) do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres do 2 lat.

 

 

 

 

 

 

 

2. Według ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Pisz w/w nieruchomość stanowi teren ogólnodostępnej plaży i kąpieliska. Przedmiotowy teren położony jest na obszarze gdzie brak jest planu zagospodarowania przestrzennego.

 

 

 

 

 

 

 

3. Czynsz za wydzierżawiony teren należy uiszczać w terminie do dnia 30 września każdego roku na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko - Mazurskim Banku Spółdzielczym O)Pisz.

 

 

 

 

 

 

 

4. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od dnia  08 stycznia 2016 r. do dnia   28 stycznia 2016 r.    

Data powstania: czwartek, 7 sty 2016 13:26
Data opublikowania: czwartek, 7 sty 2016 15:50
Data przejścia do archiwum: piątek, 29 sty 2016 09:06
Opublikował(a): Grażyna Wnęta
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 888 razy