BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia

                                                                                   

                                                     W Y K A Z

 

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, przeznaczonej do wydzierżawienia zgodnie z przepisami   ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.).

 

Położenie nieruchomości -       obręb Turośl

Numery działek -                      54/1, 54/2, 54/3 , 55/3

Numery KW -                         13680 dla dz. nr 55/3 oraz 7305 dla dz. nr 54/1,54/2,54/3,

Powierzchnia nieruchomości  -   14243 m2

Opis nieruchomości       -          teren przeznaczony do użytkowania na cele rolne

 

Roczna wysokość czynszu   -     712zł

 

  1. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest zgodnie z Uchwałą Nr XVII/167/07 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 30 listopada 2007 r. w sprawie określenia zasad wydzierżawiania nieruchomości będących własnością Gminy Pisz (Dz. Urz. Województwa Warmińsko - Mazurskiego z 2008 r. Nr 2 ,poz. 42) do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres do 2 lat.

 

2. Według ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Pisz w/w nieruchomość stanowi teren hurtowni nawozów, materiałów budowlanych, skupu złomu. Dopuszczalne lokowanie wszelkiej działalności gospodarczej pod warunkiem utrzymania strefy uciążliwości poza zabudową mieszkaniową. Przedmiotowy teren położony jest na obszarze gdzie brak jest planu zagospodarowania przestrzennego.

 

3. Czynsz za wydzierżawiony teren należy uiszczać w terminie do dnia 30 września każdego roku na konto Urzędu   Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko - Mazurskim Banku Spółdzielczym O)Pisz.

 

4. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od dnia 08 stycznia 2016 r. do dnia   28 stycznia 2016 r.    

Data powstania: czwartek, 7 sty 2016 13:31
Data opublikowania: czwartek, 7 sty 2016 15:37
Data przejścia do archiwum: piątek, 15 sty 2016 09:06
Opublikował(a): Grażyna Wnęta
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 984 razy