BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

ZMIANY W PRZEPISACH DOTYCZĄCYCH ZOBOWIĄZAŃ PODATKOWYCH

Burmistrz Pisza informuje, że z dniem 01.01.2016 r. uległy zmianie przepisy dotyczące podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego.

Zgodnie z:

- art. 6 ust. 8a ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2014 r. poz. 849 z późn. zm.),

- art.6a ust. 6a ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 1381 z późn. zm.),

- art. 6 ust. 3a ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 465 z późn. zm.)

nie wszczyna się postępowania, a postępowanie wszczęte umarza, jeżeli wysokość zobowiązania podatkowego na dany rok podatkowy nie przekraczałaby, określonych na dzień 1 stycznia roku podatkowego, najniższych kosztów doręczenia w obrocie krajowym przesyłki poleconej za potwierdzeniem odbioru przez operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529 z późn. zm.). W takim przypadku decyzję umarzającą postępowanie pozostawia się w aktach sprawy, a organ jest nią związany od chwili wydania. Do zmiany decyzji umarzającej postępowanie przepis art. 254 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613 z późn. zm.) stosuje się odpowiednio.

 

Oznacza to, że podatnicy, dla których wymiar zobowiązania podatkowego w 2016 r. wyniósłby maksymalnie 6 zł - w 2016 roku nie otrzymają decyzji ustalającej zobowiązanie podatkowe.

Stan taki ulegnie jednak zmianie, w przypadku, gdy podatnik w trakcie roku nabędzie nieruchomość, która będzie podlegała obowiązkowi podatkowemu i gdy powstanie nowy wymiar podatku rocznego, który wyniesie minimum 7 zł.

 

Ponadto stosownie do art. 6 ust. 11a ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, art. 6a ust. 10a ustawy o podatku rolnym oraz art. 6 ust. 7a ustawy o podatku leśnym w przypadku gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł, podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty.

Należy więc zwrócić uwagę, że podatnicy, których zobowiązanie podatkowe w 2016 r. wyniesie 100 zł lub mniej nie będą mieli rozłożonej zapłaty tej należności na cztery raty, lecz będą zobowiązani do wpłaty całej należności  w terminie pierwszej raty.

Kolejna zmiana wynika z art.6a ust. 1 ustawy o podatku leśnym, zgodnie z którym osobom fizycznym, na których ciąży obowiązek podatkowy w zakresie podatku leśnego oraz jednocześnie w zakresie podatku od nieruchomości lub podatku rolnego dotyczący przedmiotów opodatkowania położonych na terenie tej samej gminy, wysokość należnego zobowiązania podatkowego pobieranego w formie łącznego zobowiązania pieniężnego ustala organ podatkowy w jednej decyzji (nakazie płatniczym).

Norma ta eliminuje obowiązek wystawiania dwóch decyzji ustalających w przypadku, gdy podatnik miał zobowiązanie z tytułu podatku leśnego i z tytułu podatku rolnego lub podatku od nieruchomości. Konsekwencją tego jest ustalenie zobowiązania podatkowego z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego w jednej decyzji ustalającej.

 

 

 

Data powstania: poniedziałek, 18 sty 2016 10:05
Data opublikowania: poniedziałek, 18 sty 2016 10:10
Opublikował(a): Barbara Leniec
Zaakceptował(a): Barbara Leniec
Artykuł był czytany: 1824 razy