BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz

nieruchomość przeznaczona do sprzedaży

 

 

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, przeznaczonej do sprzedaży zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.),

 

 

 

Położenie nieruchomości – obręb Rakowo Piskie,

 

Numer działki – 79/100 części w działce nr 69,

 

Powierzchnia nieruchomości – 4 000 m2,

 

Numer KW – OL1P/00015817/2,

 

Opis nieruchomości - nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym i budynkami gospodarczymi. Przedmiotem zbycia jest udział w nieruchomości wynoszący 79/100.

 

Cena udziału wynoszącego 79/100 w nieruchomości – 40 688 zł.

 

 


1. Udział w nieruchomości objęty niniejszym wykazem stanowi własność Gminy Pisz. Zgodnie z Uchwałą Nr XIII/120/15 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 7 sierpnia 2015 r. w sprawie sprzedaży udziału w nieruchomości położonej na terenie gminy Pisz został przeznaczony do sprzedaży.

2. Na podstawie art. 43 ust. 1, pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późniejszymi zmianami) sprzedaż nieruchomości zwolniona jest z podatku VAT.

 

3. W/w nieruchomość jest wolna od obciążeń.

 

4. Sprzedaż udziału w nieruchomości nastąpi w drodze bezprzetargowej.

 

5. Przeniesienie prawa własności nastąpi w formie umowy notarialnej sporządzonej w Kancelarii Notarialnej w Piszu po sporządzeniu protokołu z rokowań.

 

6. Nabywca uiści należność w drodze jednorazowej wpłaty lub dokona spłaty należności w ratach. Kwotę stanowiącą cenę sprzedaży udziału w nieruchomości lub pierwszą ratę za udział w nieruchomości wnosi się najpóźniej do dnia zawarcia aktu notarialnego na konto Urzędu Miejskiego w Piszu nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko - Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz.

 

7. Nieruchomość położona jest w obszarze, gdzie brak jest planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z założeniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Pisz jest to teren luźnej zabudowy zagrodowej.8. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu udziału w nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami mogą w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu, złożyć wnioski o nabycie udziału w nieruchomości.9. Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od dnia 15 stycznia 2016 r. do dnia 5 lutego 2016 r.

 

Data powstania: wtorek, 19 sty 2016 09:43
Data opublikowania: wtorek, 19 sty 2016 10:51
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 8 lut 2016 08:00
Opublikował(a): Marcin Ilewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 964 razy