BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz

Nieruchomość przeznaczona do sprzedaży w drodze przetargu

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, przeznaczonej do sprzedaży zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.).

 

 

 

Położenie nieruchomości – obręb ewidencyjny Bogumiły, gmina Pisz,

 

Numer działki – 103,

 

Powierzchnia nieruchomości – 1154 m2,

 

Numer KW – OL1P/00013744/5,

 

Opis nieruchomości - nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym przeznaczonym do rozbiórki.

 

Cena nieruchomości – 23.200 zł.

 

 

 

1. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem stanowi własność Gminy Pisz. Zgodnie z Uchwałą Nr VI/44/15 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 3 marca 2015 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej na terenie gminy Pisz, stanowiącej własność Gminy Pisz, zmienioną Uchwałą Nr XX/190/15 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej na terenie gminy Pisz, stanowiącej własność Gminy Pisz, została przeznaczona do sprzedaży.

 

2. Na podstawie art. 43 ust.1, pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późniejszymi zmianami) sprzedaż nieruchomości zwolniona jest z podatku VAT.

 

3. W/w nieruchomość jest wolna od obciążeń.

 

4. Sprzedaż nieruchomości nastąpi w drodze przetargu.

 

5. Przeniesienie prawa własności nastąpi w formie umowy notarialnej sporządzonej w Kancelarii Notarialnej w Piszu po sporządzeniu protokołu z przetargu.

 

6. Nabywca uiści należność w drodze jednorazowej wpłaty. Cenę ustaloną w przetargu należy wnieść najpóźniej do dnia zawarcia umowy notarialnej na konto Urzędu Miejskiego w Piszu 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko - Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz.

 

7. W/w nieruchomość zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla terenu farmy wiatrowej zatwierdzonym Uchwałą Nr XLII/539/14 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 28 lutego 2014 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu farmy wiatrowej, ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego, poz. 1707 z dnia 25 kwietnia 2014 r. położona jest w części na obszarze oznaczonym symbolem B-MN – stanowiącym teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i w części na obszarze oznaczonym symbolem B-Z – stanowiącym teren zieleni.

 

8. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami mogą w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu, złożyć wnioski o nabycie nieruchomości.

 

9. Okazanie granic nieruchomości nastąpi staraniem i na koszt nabywcy.

 

10. Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia 15 stycznia 2016 r. do dnia 5 lutego 2016 r.

Data powstania: wtorek, 19 sty 2016 14:12
Data opublikowania: wtorek, 19 sty 2016 14:43
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 8 lut 2016 08:00
Opublikował(a): Marcin Ilewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1042 razy