BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia

                                           Pisz, dnia 21 stycznia 2016 r.                                                                      

 

                                                         W Y K A Z

 

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, przeznaczonej do zbycia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.).

 

 

 

1. Położenie nieruchomości : Pisz, ul. Gałczyńskiego 2/14

 

2. Numer działki: 460/1

 

3. Powierzchnia działki: 341 m2

 

4. Numer księgi wieczystej:   OL1P/00011790/8

 

5. Opis nieruchomości: lokal mieszkalny   nr 14, o powierzchni użytkowej 41,60 m2, składający się z 2 pokoi, kuchni, łazienki i   przedpokoju, usytuowany na parterze  w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, położonym w Piszu przy ul. Gałczyńskiego nr 2.

 Do lokalu mieszkalnego   nr 14 należy jedna piwnica oznaczona nr 14 o pow. 4,30 m2.

Budynek mieszkalny składa się z 17 lokali   mieszkalnych o ogólnej powierzchni budynku 860 m2.

Lokal mieszkalny jest przedmiotem sprzedaży   na rzecz najemcy posiadającego   umowę najmu w/w  lokalu   na czas nieokreślony.                    

 

6. Cena lokalu (wartość rynkowa lokalu liczona bez udziału w gruncie) - 91.120 zł (słownie: dziewięćdziesiąt jeden tysięcy sto dwadzieścia złotych ).

Cena sprzedaży lokalu po udzieleniu   bonifikaty 95 %   wynosi 4.556 zł (słownie: cztery tysiące pięćset pięćdziesiąt sześć złotych ). Koszty wyceny wynoszą - 344 zł.

 

7. Cena udziału w działce wynoszącego 53/1000 wynosi: 2.240 zł ( słownie: dwa tysiące dwieście czterdzieści złotych).

 

8. Wysokość opłaty rocznej stanowi 1 % ceny gruntu: 22,40 zł (słownie: dwadzieścia dwa złote 40/100) + 23 % VAT.

 

9. Wysokość pierwszej opłaty rocznej stanowiącej 25 % ceny gruntu: 560 zł (słownie: pięćset sześćdziesiąt złotych), a po zastosowaniu bonifikaty w wysokości 95 % stanowi kwotę 28 zł + 23 % VAT.

 

10. Nieruchomość   objęta niniejszym wykazem stanowi   własność Gminy Pisz. Zgodnie z Uchwałą  Nr XIII/134/03 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 11 września 2003 r. w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Pisz ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego z dnia 20 października 2003 r. Nr 166, poz. 2023, lokal mieszkalny został  przeznaczony do sprzedaży wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu.

 

11. Przeniesienie prawa użytkowania wieczystego wraz ze sprzedażą   lokalu nastąpi w formie umowy notarialnej sporządzonej w Kancelarii Notarialnej w Piszu.

 

12. Nabywca uiści należność w drodze jednorazowej wpłaty. Kwotę stanowiącą cenę lokalu oraz pierwszą opłatę roczną za użytkowanie wieczyste terenu wnosi się najpóźniej do dnia   zawarcia aktu notarialnego na konto Urzędu Miejskiego w Piszu nr  28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko - Mazurskim Banku Spółdzielczym O)Pisz, natomiast opłaty roczne przez okres trwania użytkowania wieczystego należy uiszczać z góry do dnia 31 marca każdego roku na konto wyżej podane, poczynając od roku następnego po zawarciu aktu notarialnego.

 

13. Wysokość opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej może być aktualizowana, nie częściej niż raz na trzy lata, jeżeli wartość tej nieruchomości ulegnie zmianie. Aktualizacja następuje w formie wypowiedzenia dotychczasowej opłaty rocznej z jednoczesnym zaoferowaniem nowo ustalonej opłaty rocznej w oparciu o wycenę rzeczoznawcy majątkowego. Użytkownik wieczysty może w terminie 30 dni licząc od dnia otrzymania wypowiedzenia zakwestionować wysokość zaoferowanej opłaty w formie wniosku złożonego do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie. W razie niezakwestionowania zaoferowanej opłaty  rocznej obowiązuje nowa wysokość opłaty zaoferowana w wypowiedzeniu.14. W/w nieruchomość zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla terenu przemysłowego przy ulicy Warszawskiej, Osiedla Dużego, części Osiedla Wschód, wzdłuż ul. Wojska Polskiego i części ul. Warszawskiej oraz terenu przy ul. Gałczyńskiego , ul. Słowackiego i ul. Młodzieżowej w obrębie Pisz I, zatwierdzonym Uchwałą Nr XXXIV/390/09 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 5 marca 2009 r, opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego Nr 67 poz. 1086 z dnia 21 maja 2009 r., stanowi teren oznaczony symbolem 2MW - teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.15. Osoby,którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami mogą w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu złożyć wnioski o nabycie nieruchomości.

 

16. Koszty aktu notarialnego ponosi nabywca.

 

17. Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od dnia 22 stycznia 2016 r.

 do dnia 12 lutego 2016 r.

 

                                                                                                      

 

 

 

 

Data powstania: poniedziałek, 25 sty 2016 13:34
Data opublikowania: poniedziałek, 25 sty 2016 16:14
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 15 lut 2016 10:38
Opublikował(a): Grażyna Wnęta
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1041 razy