BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz nieruchomosci przeznaczonej do najmu

WYKAZ

 nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, przeznaczonej do najmu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.)

- Położenie nieruchomości - Pisz, ul. Wojska Polskiego 2,

- Numer działki - cz. 423/1,

- Numer KW - 9653,

- Powierzchnia nieruchomości – 79,62 m2,

- Opis nieruchomości - lokal użytkowy nr 21 o powierzchni użytkowej - 79,62 m2, składający się z sali sprzedaży, biura, łazienki, dwóch magazynów, usytuowany na parterze w budynku mieszkalnym wielorodzinnym położonym w Piszu przy ul. Wojska Polskiego nr 2. Do lokalu przynależy piwnica oznaczona nr 21 o powierzchni 37,88 m2,

- Przeznaczenie lokalu użytkowego – prowadzenie działalności usługowo – handlowej z wyłączeniem działalności powodującej uciążliwości dla przeważającej funkcji nieruchomości tj. zabudowy mieszkaniowej,

- Miesięczna wysokość czynszu – 1.992,60 zł brutto (słownie złotych: jeden tysiąc dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa 60/100) w tym 23 % podatku VAT,

- Wysokość czynszu może ulec zmianie w razie zmiany stawki podatku VAT lub zmiany stawek opłat za media zużyte przez najemcę, poczynając od pierwszego dnia obowiązywania nowych stawek - po każdorazowym powiadomieniu najemcy.

1. Lokal użytkowy objęty niniejszym wykazem przeznaczony jest do najmu na okres do 3 lat w trybie bezprzetargowym.

2. Najemca jest obowiązany do uiszczania innych opłat za media zużyte przez najemcę i inne usługi wykonane na rzecz najemcy.

3. W/w nieruchomość zgodnie ze zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego śródmieścia miasta Pisz zatwierdzoną Uchwałą Nr XXVI/344/12 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania śródmieścia miasta Pisz (Dz. Urz. Woj. Warmińsko – Mazurskiego z 2013 r. poz. 449 i 450) położona jest w terenie zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usługowej.

4. Czynsz za najmowany lokal użytkowy należy uiszczać w terminie do 10 dnia każdego miesiąca z góry.

5. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od dnia 27 stycznia 2016 roku do dnia 16 lutego 2016 roku.

Data powstania: czwartek, 28 sty 2016 07:55
Data opublikowania: czwartek, 28 sty 2016 13:26
Data przejścia do archiwum: czwartek, 18 lut 2016 09:55
Opublikował(a): Stanisław Plona
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1022 razy