BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz

Nieruchomość przeznaczona do wydzierżawienia w drodze przetargu nieograniczonego

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, przeznaczonej do wydzierżawienia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.)

 

 

 

-Położenie nieruchomości – Pisz, ul. Młodzieżowa,

 

-Numery działek - 431/4, część 432/1 i część 431/57,

 

-Numery KW – 13021 dla działki nr 432/1 i 12764 dla działek nr 431/4 i 431/57

 

-Pow. nieruchomości ogółem – 10400 m2 (dz. nr 431/4 - 1129 m2, dz. nr 432/1 - 6085 m2, dz. nr 431/57 – 3186 m2),

 

 

 

1. Opis nieruchomości - nieruchomość objęta niniejszym wykazem zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym uchwałą Nr XVI/139/15 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 15 października 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w południowej części miasta Pisz i w obrębie Jagodne w sąsiedztwie rzeki Pisy i dróg krajowych Nr 58 ( ul. Mecenasa Andrzeja Stefana Mireckiego i ul. Kwiatowa) oraz Nr 63 (ul. Warszawska) ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego poz. 4389 z dnia 2 grudnia 2015 r. stanowi teren oznaczony symbolem 12 U – teren zabudowy usługowej.

 

2. Wysokość miesięcznego czynszu – 500 zł oraz 23 % podatku VAT. Wysokość czynszu może ulec zmianie w przypadku zmiany stawki podatku VAT.

 

3. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest, do wydzierżawienia w drodze przetargu nieograniczonego na okres do 3 lat.

 

4. Czynsz za wydzierżawianą nieruchomość należy uiszczać w terminie do 10 dnia każdego miesiąca, na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko - Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz.

 

5. Nieruchomość zostanie wydzierżawiona celem używania i pobierania pożytków z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej o dotychczasowym charakterze tj. targowiska miejskiego.

 

6. Dzierżawca będzie pobierał i rozliczał opłatę targową.

 

7. Dzierżawca zobowiązany będzie do wykonywania na własny koszt wszelkich napraw niezbędnych do zachowania mienia w stanie niepogorszonym. Wszelkie podatki obciążające przedmiot dzierżawy oraz wszelkie należności z tytułu użytkowania nieruchomości t.j. opłaty za dostawę wody, energii elektrycznej, odprowadzenie ścieków i inne, uiszcza dzierżawca.

 

8. Wszelkie remonty i inwestycje będą wymagały uprzedniego uzgodnienia ich warunków z wydzierżawiającym.

 

9. Po zakończeniu umowy dzierżawy, dzierżawca zobowiązany będzie do zwrócenia mienia wydzierżawiającemu w stanie niepogorszonym.

 

10. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od dnia 28 stycznia 2016 r. do dnia 18 lutego 2016 r.

Data powstania: wtorek, 2 lut 2016 07:44
Data opublikowania: wtorek, 2 lut 2016 09:47
Data przejścia do archiwum: piątek, 19 lut 2016 07:28
Opublikował(a): Marcin Ilewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 911 razy