BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz

nieruchomość przeznaczona do zbycia w trybie bezprzetargowym

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, przeznaczonej do zbycia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.)

 

 

 

1. Położenie nieruchomości: Pisz, ul. Parkowa 5/15


2. Numery działek: 518/1 i 347/1


3. Powierzchnia działek: 3173 m2


4. Numer księgi wieczystej: OL1P/00023293/1.


5. Opis nieruchomości: 82313/141894 udziału w prawie własności lokalu mieszkalnego nr 15, o powierzchni użytkowej 79,56 m2, składającego się z 4 pokoi, kuchni, łazienki, przedpokoju i komórki, usytuowanego na II piętrze w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, położonym w Piszu przy ul. Parkowej 5.
Do lokalu mieszkalnego nr 15 przynależy jedno pomieszczenie gospodarcze nr 15 o pow. 4,62 m2.


6. Cena nieruchomości lokalowej (wartość rynkowa lokalu liczona bez udziału w gruncie) – 152 080 zł (słownie: sto pięćdziesiąt dwa tysiące osiemdziesiąt zł 00/100).


7. Cena udziału przypadającego na lokal nr 15 w działkach wynosi: 12 240 zł ( słownie: dwanaście tysięcy dwieście czterdzieści zł).


8. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem w udziale 82313/141894 stanowi własność Gminy Pisz. Zgodnie z Uchwałą Nr XVI/154/15 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 15 października 2015 r. w sprawie wyłączenia części nieruchomości z części wspólnej nieruchomości, dołączenia wyłączonej części do lokalu mieszkalnego, utworzenia odrębnej własności lokalu oraz sprzedaży przypadającego udziału w wyłączonej części zmienioną Uchwałą Nr XVII/157/15 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 12 listopada 2015 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyłączenia części nieruchomości z części wspólnej nieruchomości, dołączenia wyłączonej części do lokalu mieszkalnego, utworzenia odrębnej własności lokalu oraz sprzedaży przypadającego udziału w wyłączonej części, została przeznaczona do zbycia.

9. Sprzedaż udziału w nieruchomości nastąpi w formie umowy notarialnej sporządzonej w Kancelarii Notarialnej w Piszu.


10. Nabywca uiści należność w drodze jednorazowej wpłaty lub dokona spłaty należności w ratach rocznych.

11. Kwotę stanowiącą cenę udziału w nieruchomości bądź pierwszą ratę należy wpłacić najpóźniej do dnia zawarcia aktu notarialnego na konto Urzędu Miejskiego w Piszu nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko - Mazurskim Banku Spółdzielczym O)Pisz,


12. W/w nieruchomość stosownie do ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Pisz przeznaczona jest pod zabudowę wielorodzinną. Nieruchomość położona jest w obszarze, gdzie brak jest planu zagospodarowania przestrzennego.


13. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami mogą w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu złożyć wnioski o nabycie nieruchomości.


14. Koszty aktu notarialnego ponosi nabywca.


15. Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t. j. od dnia 2 lutego 2016 r. do dnia 23 lutego 2016 r.

Data powstania: poniedziałek, 8 lut 2016 09:01
Data opublikowania: poniedziałek, 8 lut 2016 12:51
Data przejścia do archiwum: środa, 24 lut 2016 07:54
Opublikował(a): Marcin Ilewicz
Zaakceptował(a): Andrzej Kurpiewski
Artykuł był czytany: 827 razy