BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o przetargach

Przetargi na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną

Burmistrz Pisza działając zgodnie z § 3 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490) ogłasza drugie publiczne przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Pisz, oznaczonych j.n.

 

I. Położenie nieruchomości – Pisz 1,
Numer działki – 1459/41,
Powierzchnia działki - 1203 m2
Numer KW – OL1P/00022912/0
Opis nieruchomości – nieruchomość niezabudowana przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową,
Cena wywoławcza nieruchomości – 62.200,00 zł + 23 % VAT
Wadium – 10.000 zł.

II. Położenie nieruchomości – Pisz 1,
Numer działki – 1459/43,
Powierzchnia działki - 1359 m2
Numer KW – OL1P/00022912/0
Opis nieruchomości – nieruchomość niezabudowana przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową,
Cena wywoławcza nieruchomości – 70.300,00 zł + 23 % VAT
Wadium – 12.000 zł.

 


1. Przetargi odbędą się dnia 30 marca 2016 r. w sali nr 62 w budynku Urzędu Miejskiego w Piszu przy ul. Gizewiusza 5,
- o godz. 9.00 na sprzedaż nieruchomości określonej w pkt I,
- o godz. 10.00 na sprzedaż nieruchomości określonej w pkt II,

2. Przedmiotowe nieruchomości są wolne od obciążeń.
3. Brak jest zobowiązań, których przedmiotem są nieruchomości.
4.Cenę sprzedaży nieruchomości stanowiącą cenę przetargową należy wnieść najpóźniej do dnia zawarcia umowy notarialnej na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko - Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz.
5. Nieruchomości zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Pisz na wschód od ul. Pisańskiego, zatwierdzonym Uchwałą Nr XLVII/533/06 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 31 marca 2006 r., opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego Nr 76 poz. 1357 stanowią teren oznaczony symbolem B.6.MN - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.

6. Gmina zastrzega sobie prawo odkupu nieruchomości w terminie trzech lat, jeśli właściciel w okresie trzech lat nie zabuduje jej do stanu surowego zamkniętego zgodnie z pozwoleniem na budowę.
7. Przeniesienie prawa własności nastąpi w formie umowy notarialnej sporządzonej w Kancelarii Notarialnej w Piszu po sporządzeniu protokołu z przetargu. Niezawarcie umowy notarialnej w ustalonym terminie powoduje przepadek wadium, a przeprowadzony przetarg czyni niebyłym.

8. Do przetargu należy przystąpić osobiście lub przez pełnomocnika z podpisem notarialnie poświadczonym osoby, która wpłaciła wadium oraz okazać dowód wpłaty.
9. Właściciele nieruchomości będą wnosić opłaty adiacenckie w przypadku wybudowania dodatkowych urządzeń infrastruktury komunalnej.
10. Okazanie granic nieruchomości nastąpi staraniem i na koszt nabywców.
11. Wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, jeżeli osoba wpłacająca wygra przetarg, zwrócone - jeżeli osoba wpłacająca wadium nie wygra przetargu.

12. Wadium należy wnieść w pieniądzu na konto Urzędu Miejskiego w Piszu nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko - Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz najpóźniej do dnia 23 marca 2016 r. podając numer nieruchomości i jej położenie. Za dzień wniesienia wadium przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego Urzędu Miejskiego w Piszu.

Data powstania: poniedziałek, 8 lut 2016 09:10
Data opublikowania: poniedziałek, 8 lut 2016 12:48
Data przejścia do archiwum: czwartek, 31 mar 2016 07:45
Opublikował(a): Marcin Ilewicz
Zaakceptował(a): Andrzej Kurpiewski
Artykuł był czytany: 1293 razy