BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia

                                                                                      Pisz, dnia 09-02-2016 r.

 

                                                     W Y K A Z

 

 

 

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, przeznaczonej do wydzierżawienia zgodnie z przepisami   ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.).

 

 

 

Położenie nieruchomości -       obręb Pilchy

 

Numer działki -                       część 142/9

 

Numer KW -                           13707

 

Powierzchnia nieruchomości  -    10 m2

 

Opis nieruchomości -  grunt przeznaczony do zagospodarowania na cele związane   z budową pomostu pływającego z zachowaniem swobodnego dostępu do brzegu jeziora

 

 

 

Roczna wysokość czynszu - 170 zł + 23 % VAT.

 

     1. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest zgodnie z Uchwałą  Nr XVII/167/07 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 30 listopada 2007 r. w sprawie określenia zasad wydzierżawiania nieruchomości będących własnością Gminy Pisz (Dz. Urz. Województwa Warmińsko - Mazurskiego z 2008 r. Nr 2 ,poz. 42) do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres do 2 lat.

2. W/w nieruchomość położona jest w obszarze gdzie brak jest planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z założeniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Pisz teren położony jest w Obszarze Chronionego Krajobrazu Puszczy i Jezior Piskich.    

3. Czynsz za wydzierżawiony teren należy uiszczać w terminie do dnia 30 września każdego roku na konto Urzędu  Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko - Mazurskim Banku Spółdzielczym O)Pisz.

4. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od dnia 10 lutego 2016 r. do dnia  01 marca 2016 r.    

Data powstania: wtorek, 9 lut 2016 13:34
Data opublikowania: wtorek, 9 lut 2016 14:12
Data przejścia do archiwum: środa, 2 mar 2016 10:55
Opublikował(a): Grażyna Wnęta
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1055 razy