BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz

Nieruchomość przeznaczona do zbycia w drodze przetargu nieograniczonego

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, przeznaczonej do sprzedaży zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.).

 

 

 

Położenie nieruchomości – obręb ewidencyjny Kocioł Duży, gmina Pisz,

 

Numer działki – 37,

 

Powierzchnia nieruchomości – 4400 m2,

 

Numer KW – OL1P/00013736/6,

 

Opis nieruchomości - nieruchomość niezabudowana,

 

Cena nieruchomości – 41.620 zł.

 

 

 

1. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem stanowi własność Gminy Pisz. Zgodnie z Uchwałą Nr XLII/420/2002 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 10 września 2002 r. w sprawie sprzedaży oraz oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości położonych na terenie miasta i gminy Pisz, została przeznaczona do sprzedaży.

 

2. Na podstawie art. 43 ust.1, pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późniejszymi zmianami) sprzedaż nieruchomości zwolniona jest z podatku VAT.

 

3. Nieruchomość stanowi przedmiot dzierżawy do dnia 30 września 2021 r., dzierżawcy nieruchomości zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. z 2012 r. poz. 803) przysługuje prawo pierwokupu nieruchomości.

 

4. Sprzedaż nieruchomości nastąpi w drodze przetargu.

 

5. Przeniesienie prawa własności nastąpi w formie umowy notarialnej sporządzonej w Kancelarii Notarialnej w Piszu po sporządzeniu protokołu z przetargu.

 

6. Nabywca uiści należność w drodze jednorazowej wpłaty. Cenę ustaloną w przetargu należy wnieść najpóźniej do dnia zawarcia umowy notarialnej na konto Urzędu Miejskiego w Piszu 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko - Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz.

 

7. W/w nieruchomość położona jest na obszarze gdzie brak jest planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z ustaleniami Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Pisz stanowi teren zabudowy zagrodowej.

 

8. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami mogą w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu, złożyć wnioski o nabycie nieruchomości.

 

9. Właściciel nieruchomości będzie wnosić opłaty adiacenckie w przypadku wybudowania dodatkowych urządzeń infrastruktury komunalnej.

 

10. Okazanie granic nieruchomości nastąpi staraniem i na koszt nabywcy.

 

11. Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia 2 lutego 2016 r. do dnia 23 lutego 2016 r.

Data powstania: wtorek, 9 lut 2016 14:08
Data opublikowania: wtorek, 9 lut 2016 14:15
Data przejścia do archiwum: środa, 24 lut 2016 07:54
Opublikował(a): Marcin Ilewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 888 razy