BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz

Nieruchomość przyrzeczona do sprzedaży w drodze bezprzetargowej

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz , przeznaczonej do sprzedaży zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.),

 

 

 

Położenie nieruchomości - obręb ewidencyjny Pisz 2,

 

Nr działki - dz. nr 390/4 o pow. 33 m2

 

Opis nieruchomości - teren zabudowany budynkiem usługowym,

 

Nr KW - OL1P/00012877/9,

 

Cena nieruchomości - 4 130 zł oraz 23 % podatku VAT.

 

 

 

 

 

1. Nabywca działki uiści koszty przygotowania dokumentacji niezbędnej do zbycia nieruchomości.

 

2. Sprzedaż nieruchomości nastąpi w drodze bezprzetargowej.

 

3. Nieruchomość obciążona jest służebnością gruntową polegającą na prawie dojazdu i przechodu przez działkę gruntu numer 357/28, położoną w Piszu przy ul. Gizewiusza, na rzecz każdoczesnych właścicieli działek gruntu numer 357/21 i 357/22, położonych w Piszu przy ul. Gizewiusza.

 

4. Przeniesienie prawa własności nastąpi w formie aktu notarialnego sporządzonego w Kancelarii Notarialnej w Piszu po sporządzeniu protokołu z rokowań.

 

5. Nabywca uiści należność w drodze jednorazowej wpłaty lub dokona spłaty należności w ratach. Kwotę stanowiącą cenę nieruchomości lub pierwszą ratę za nieruchomość wnosi się najpóźniej do dnia zawarcia aktu notarialnego na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko - Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz.

 

6. Właściciel nieruchomości będzie wnosić opłaty adiacenckie w przypadku wybudowania urządzeń komunalnych.

 

7. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest do zbycia, zgodnie z uchwałą Nr XXI/201/16 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 22 stycznia 2016 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej na terenie gminy Pisz, stanowiącej własność Gminy Pisz, dla właściciela usytuowanego na przedmiotowej działce budynku.

 

8. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami mogą w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu, złożyć wnioski o nabycie nieruchomości.

 

9. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem zgodnie z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Pisz stanowi obszar zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej. Położona jest na obszarze gdzie brak jest planu zagospodarowania przestrzennego.

 

10. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od dnia 11 lutego 2016 r. do dnia 3 marca 2016 r.

 

 

 

 

Data powstania: piątek, 12 lut 2016 14:40
Data opublikowania: piątek, 12 lut 2016 15:21
Data przejścia do archiwum: piątek, 4 mar 2016 08:55
Opublikował(a): Marcin Ilewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 993 razy