BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o przetargu

Ogłoszenie o przetargu na wydzierżawienie nieruchomości (targowiska miejskiego)

Burmistrz Pisza ogłasza publiczny przetarg ustny nieograniczony na wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz.

 

 

 

- Położenie nieruchomości - Pisz, ul. Młodzieżowa,

 

- Numery działek – 431/4, 432/1 i część 431/57,

 

-Pow. nieruchomości ogółem – 10400 m2 (dz. nr 431/4 - 1129 m2, dz. nr 432/1 - 6085 m2, dz. nr 431/57 – 3186 m2),

 

-Numer KW – 13021 dla działki nr 432/1 i nr 12764 dla działek nr 431/4 i nr 431/57

 

- Opis nieruchomości - nieruchomość zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym uchwałą Nr XVI/139/15 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 15 października 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w południowej części miasta Pisz i w obrębie Jagodne w sąsiedztwie rzeki Pisy i dróg krajowych Nr 58 ( ul. Mecenasa Andrzeja Stefana Mireckiego i ul. Kwiatowa) oraz Nr 63 (ul. Warszawska) ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego poz. 4389 z dnia 2 grudnia 2015 r. stanowi teren oznaczony symbolem 12 U – teren zabudowy usługowej.

 

- Cena wywoławcza miesięcznego czynszu dzierżawnego - 500 zł + 23 % VAT.

 

- Wysokość minimalnego postąpienia – 10 zł.

 

- Wadium - 3 000 zł.

 

 

 

1. Przetarg odbędzie się dnia 25 lutego 2016 r. o godz. 9.00 w sali nr 58 w budynku Urzędu Miejskiego w Piszu przy ul. Gizewiusza 5.

 

2. Nieruchomość przeznaczona jest do wydzierżawienia na okres 3 lat tj. od 1 marca 2016 r. do 28 lutego 2019 r..

 

3. Nieruchomość zostanie wydzierżawiona do używania i pobierania pożytków z przeznaczeniem na prowadzenie targowiska miejskiego.

 

4. Dzierżawca będzie pobierał i rozliczał opłatę targową na targowisku miejskim oraz na terenie miasta Pisz poza targowiskiem w wysokości i na zasadach ustalonych stosowną Uchwałą Rady Miejskiej w Piszu

 

5. Dzierżawca zobowiązany będzie do wykonywania na własny koszt wszelkich napraw niezbędnych do zachowania mienia w stanie niepogorszonym. Wszelkie podatki obciążające przedmiot dzierżawy oraz wszelkie należności z tytułu użytkowania nieruchomości t.j. opłaty za dostawę wody, energii elektrycznej, odprowadzenie ścieków, wywóz nieczystości i inne ponosi dzierżawca.

 

6. Wszelkie remonty i inwestycje będą wymagały uprzedniego uzgodnienia ich warunków z wydzierżawiającym.

 

7. Po zakończeniu umowy dzierżawy, dzierżawca zobowiązany będzie do zwrócenia mienia wydzierżawiającemu w stanie niepogorszonym.

 

8. Czynsz za wydzierżawiony teren należy uiszczać bez wezwania w terminie do dnia 10 każdego miesiąca na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko - Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz.

 

9. Wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet czynszu dzierżawnego lub zwrócone, jeżeli osoba wpłacająca nie wygra przetargu.

 

10. Podpisanie umowy dzierżawy nastąpi następnego dnia po rozstrzygnięciu przetargu.

 

11. Niezawarcie umowy dzierżawy z winy wygrywającego przetarg, powoduje przepadek wadium na rzecz ogłaszającego przetarg.

 

12. Wadium należy wpłacać na konto Urzędu Miejskiego w Piszu podane wyżej najpóźniej do dnia 24 lutego 2016 r. Za dzień wpłaty przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego Urzędu Miejskiego w Piszu.

Data powstania: środa, 17 lut 2016 11:38
Data opublikowania: piątek, 19 lut 2016 09:15
Data przejścia do archiwum: piątek, 26 lut 2016 10:13
Opublikował(a): Marcin Ilewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1035 razy