BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze bezprzetargowej

                                                                                                                       Pisz, dnia   16-02-2016 r.

 

                                                                    

 

                                                              W Y K A Z

 

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, przeznaczonej do zbycia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.).

 

 

 

1. Położenie nieruchomości : Pisz, ul. Wyzwolenia 2/2

 

2. Numer działki: 427

 

3. Powierzchnia działki: 232 m2

 

4. Numer księgi wieczystej:   OL1P/00011561/4

 

5. Opis nieruchomości: lokal mieszkalny nr 2 o powierzchni użytkowej 46,58 m2, składający się z  2 pokoi, kuchni, łazienki i przedpokoju, usytuowany na parterze  w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, położonym w Piszu przy ul. Wyzwolenia nr 2.

Do lokalu mieszkalnego   nr 2   należy jedna piwnica oznaczona nr 2 o pow. 12,22 m2.

Budynek mieszkalny składa się z 10 lokali   mieszkalnych o ogólnej powierzchni budynku 446,26 m2.

Lokal mieszkalny jest przedmiotem sprzedaży na rzecz najemcy posiadającego   umowę najmu   w/w  lokalu   na czas nieokreślony.                    

 

6. Cena lokalu (wartość rynkowa lokalu liczona bez udziału w gruncie) - 102.340 zł (słownie: sto dwa tysiące trzysta czterdzieści złotych ).

Cena sprzedaży lokalu po udzieleniu   bonifikaty 95 %   wynosi 5.117 zł (słownie: pięć tysięcy sto siedemnaście złotych ).

Koszty wyceny wynoszą – 344 zł.

 

7. Cena udziału w działce wynoszącego 46,58/446,26 wynosi: 3.640 zł ( słownie: trzy tysiące sześćset czterdzieści złotych).

 

8. Wysokość opłaty rocznej stanowi 1 % ceny gruntu: 36,40 zł (słownie: trzydzieści sześć złotych 40/100) + 23 % VAT.

 

9. Wysokość pierwszej opłaty rocznej stanowiącej 25 % ceny gruntu: 910 zł (słownie: dziewięćset dziesięć złotych), a po zastosowaniu bonifikaty w wysokości 95 % stanowi kwotę 45,50 zł + 23 % VAT.

 

10. Nieruchomość   objęta niniejszym wykazem stanowi   własność Gminy Pisz. Zgodnie z Uchwałą Nr XIII/134/03 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 11 września 2003 r. w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Pisz ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego z dnia 20 października 2003 r. Nr 166, poz. 2023, lokal mieszkalny został  przeznaczony do sprzedaży wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu.

 

11. Przeniesienie prawa użytkowania wieczystego wraz ze sprzedażą   lokalu nastąpi w formie umowy notarialnej sporządzonej w Kancelarii Notarialnej w Piszu.

 

12. Nabywca uiści należność w drodze jednorazowej wpłaty. Kwotę stanowiącą cenę lokalu oraz pierwszą opłatę roczną za użytkowanie wieczyste terenu wnosi się najpóźniej do dnia   zawarcia aktu notarialnego na konto Urzędu Miejskiego w Piszu nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko - Mazurskim Banku Spółdzielczym O)Pisz, natomiast opłaty roczne przez okres trwania użytkowania wieczystego należy uiszczać z góry do dnia 31 marca każdego roku na konto wyżej podane, poczynając od roku następnego po zawarciu aktu notarialnego.

 

13. Wysokość opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej może być aktualizowana, nie częściej niż raz na trzy lata, jeżeli wartość tej nieruchomości ulegnie zmianie. Aktualizacja następuje w formie wypowiedzenia dotychczasowej opłaty rocznej z jednoczesnym zaoferowaniem nowo ustalonej opłaty rocznej w oparciu o wycenę rzeczoznawcy majątkowego. Użytkownik wieczysty może w terminie 30 dni licząc od dnia otrzymania wypowiedzenia zakwestionować wysokość zaoferowanej opłaty w formie wniosku złożonego do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie. W razie niezakwestionowania zaoferowanej opłaty rocznej obowiązuje nowa wysokość opłaty zaoferowana w wypowiedzeniu.

 

14. Budynek mieszkalny  przy   ul. Wyzwolenia   nr 2 w Piszu wpisany jest do rejestru zabytków woj. warmińsko - mazurskiego na podstawie decyzji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków WUOZ(AP) – 4100/6-142/05 z dnia 20.05.2005 r.

 

15. Nabywca zobowiązany będzie przystąpić do partycypacji w kosztach remontu budynku przy ul. Wyzwolenia nr 2 w Piszu w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr   XXXI/370/05 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 10 lutego 2005 roku w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Pisz, zmienionego   Uchwałą Nr XXXV/423/05 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 31 maja 2005 r. w sprawie włączenia do Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Pisz zespołu handlowo - usługowego, zlokalizowanego w Piszu, przy ul. 1 Maja, Uchwałą   Nr XL/477/05 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 27 października 2005 r. w sprawie zmiany Lokalnego Programu Rewitalizacji   Miasta Pisz, Uchwałą Nr XLV/520/06 Rady Miejskiej w Piszu z  dnia 09 marca 2006 r. w sprawie zmiany Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Pisz, Uchwałą Nr XLVII/535/06 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 31 marca 2006 r. w sprawie zmiany Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Pisz ,Uchwałą Nr XLIX/576/06 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie zmiany Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Pisz, Uchwałą Nr IV/16/06 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie zmiany Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Pisz oraz Uchwałą Nr IX/62/07 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie zmiany Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Pisz, proporcjonalnie do posiadanego udziału w nieruchomości wspólnej, w przypadku pozyskania dofinansowania zewnętrznego na realizację Lokalnego Programu Rewitalizacji.16. Nieruchomość zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym Uchwałą Nr XXVI/344/12 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego śródmieścia miasta Pisz (Dz. Urz. Województwa Warmińsko - Mazurskiego z 2013 r., poz. 449 i 450) stanowi teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usługowej.

 

17. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami mogą w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu złożyć wnioski o nabycie nieruchomości.

 

18. Koszty aktu notarialnego ponosi nabywca.

 

19. Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od dnia 17 lutego 2016 r. do dnia 09 marca  2016 r.

 

                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

Data powstania: czwartek, 18 lut 2016 10:48
Data opublikowania: czwartek, 18 lut 2016 13:52
Data przejścia do archiwum: czwartek, 10 mar 2016 08:00
Opublikował(a): Grażyna Wnęta
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1212 razy