BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

SESJA

Pisz, dnia 19 lutego 2016 r. PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ W PISZU INFORMUJE, ŻE XXII SESJA RADY MIEJSKIEJ W PISZU ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 04 MARCA 2016 ROKU /PIĄTEK/ O GODZINIE 13-TEJ W SALI NR 15 URZĘDU MIEJSKIEGO W PISZU.

                                                                                            

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu Nr XXI/2016 z obrad Sesji Rady Miejskiej.
 4. Informacja Burmistrza Pisza.
 5. Zapytania i wnioski sołtysów.
 6. Odpowiedzi na zapytania sołtysów.
 7. Interpelacje i zapytania radnych.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Pisz na rok 2016.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Gmina Pisz, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem wybranej szkoły podstawowej lub wybranego gimnazjum.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Pisz w południowo-wschodniej części miasta Pisz.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, położonej na terenie gminy Pisz ( działka garażowa położona w Piszu przy ul. Klementowskiego).
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, położonej na terenie gminy Pisz (działka położona w Piszu przy ul. Sienkiewicza).
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, położonej na terenie gminy Pisz ( działka położona na terenie gminy Pisz
  w obrębie ewidencyjnym Pisz 1).
 15. Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, położonej na terenie gminy Pisz ( działka garażowa położona w Piszu przy ul. Mickiewicza).
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zamiany prawa własności nieruchomości położonych na terenie gminy Pisz (działka położona w obrębie Kocioł Duży).
 17. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia „ Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Pisz na lata 2013 – 2017 ”.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Warmińsko - Mazurskiemu na realizacje zadań związanych z funkcjonowaniem Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli w 2016 r.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia w 2016 roku pomocy finansowej Województwu Warmińsko - Mazurskiemu na dofinansowanie kosztów związanych z uzupełnieniem systemu My-guide o atrakcje turystyczne znajdujące się na terenie gminy Pisz.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Piszu.
 22. Sprawozdanie za 2015 rok z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego.
 23. Odpowiedzi na zapytania radnych.
 24. Wolne wnioski i informacje.
 25. Zamknięcie obrad.

 Przewodniczący Rady

        Lech Borak

 

 

Data powstania: wtorek, 23 lut 2016 09:53
Data opublikowania: wtorek, 23 lut 2016 12:08
Data przejścia do archiwum: piątek, 4 mar 2016 16:10
Opublikował(a): Helena Tumulska
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1073 razy