BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o naborze wniosków do realizacji Projektu dotyczącego usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Pisz

W związku z ogłoszonym przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie konkursem na dofinansowanie działań związanych z usuwaniem azbestu Burmistrz Pisza ogłasza nabór wniosków do realizacji Projektu dotyczącego usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Pisz. Nabór wniosków odbędzie się w terminie od dnia 22 lutego 2016 r. do dnia 15 marca 2016 r.

       Dofinansowaniem objęte będą koszty związane z: demontażem i zabezpieczeniem pokrycia dachowego lub innych wyrobów zawierających azbest, transportem odpadu niebezpiecznego z miejsca rozbiórki do miejsca unieszkodliwienia oraz unieszkodliwieniem wyrobów zawierających azbest poprzez składowanie odpadu niebezpiecznego na składowisku. Dofinansowanie nie będzie obejmować kosztów związanych z zakupem i montażem nowych pokryć dachowych i innych elementów budowlanych. O dofinansowanie ubiegać się mogą: jednostki samorządu terytorialnego i Skarb Państwa, osoby fizyczne, w tym rolnicy, kościoły i związki wyznaniowe, stowarzyszenia, spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe, rodzinne ogrody działkowe, będące we władaniu Polskiego Związku Działkowców, jednostki sektora finansów publicznych, będące gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi.

       Dofinansowanie realizowane będzie ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie w wysokości do 85 % kosztów kwalifikowanych (jednak nie więcej niż 200.000,00 zł na jednego właściciela obiektu w przypadku spółek prawa cywilnego i handlowego) i nie będzie przekraczać 680 zł za 1 tonę unieszkodliwionych odpadów zawierających azbest. Pozostałe koszty zadania w wysokości nie mniejszej niż 15 % pokrywa wnioskodawca, który ubiega się o udział w w/w Projekcie. Kwota dofinansowania wyliczana będzie na podstawie złożonego wniosku o zakwalifikowanie do Projektu. W przypadku, gdy rzeczywista ilość odpadów potwierdzona kartą przekazania odpadu będzie większa niż ilość zadeklarowana przez właściciela nieruchomości, całkowity koszt różnicy (w przeliczeniu na Mg/a) ponosi wnioskodawca. W przypadku samego transportu odpadu niebezpiecznego i jego unieszkodliwienia (bez demontażu pokryć dachowych) ilość odpadu musi odpowiadać powierzchni dachu, z którego materiał został zdjęty.

       Usunięcia i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest dokona podmiot wybrany do realizacji Projektu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), z którym Gmina Pisz zawrze stosowną umowę, po przyznaniu Gminie środków finansowych z NFOŚiGW i WFOŚiGW.

Wzory wniosku i informacji o wyrobach zawierających azbest oraz regulamin realizacji Projektu dostępne są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Piszu: www.bip.pisz.hi.pl oraz w Urzędzie Miejskim w Piszu w pokoju nr 11. Bliższe informacje można także uzyskać pod numerem telefonu (87) 4241233.

Data powstania: wtorek, 23 lut 2016 10:59
Data opublikowania: wtorek, 23 lut 2016 12:09
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 21 mar 2016 10:02
Opublikował(a): Monika Tykocka
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1350 razy