BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia

Położenie nieruchomości – Pisz, ul. Parkowa,
Numer działki – cz. 518/2,
Numer KW – OL1P/ 00021799/4,
Powierzchnia nieruchomości – 18 m2,
Opis nieruchomości – teren pod garażem blaszanym,
Roczna wysokość czynszu – 154,00 zł + 23 % VAT. Wysokość czynszu ulegnie zmianie w przypadku zmiany stawki podatku VAT.

1. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest zgodnie z Uchwałą Nr XVII/167/07 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 30 listopada 2007 r. w sprawie określenia zasad wydzierżawiania nieruchomości będących własnością Gminy Pisz (Dz. Urz. Województwa Warmińsko – Mazurskiego z 2008 r. Nr 2, poz. 42) do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres do 1 roku.

2. W/w nieruchomość zgodnie z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Pisz stanowi obszar istniejącej zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, położona jest na obszarze gdzie brak jest planu zagospodarowania przestrzennego.

3. Czynsz za wydzierżawiony teren należy uiścić w terminie do 30 września 2016 roku na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko – Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz.

4. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od dnia 24 lutego 2016 r. do dnia 15 marca 2016 r.

Data powstania: czwartek, 25 lut 2016 08:26
Data opublikowania: czwartek, 25 lut 2016 10:08
Data przejścia do archiwum: środa, 16 mar 2016 12:37
Opublikował(a): Ewa Żmijewska
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 976 razy