BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia

Położenie nieruchomości – Pisz, ul. Suwalska,
Numery działek – cz. 1392, cz. 1471 i cz. 1293/18,
Numery KW – OL1P/ 00013023/5 dla dz. nr 1392, OL1P/00013720/1 dla dz. nr 1471, OL1P/00037513/1 dla dz. nr 1293/18
Powierzchnia nieruchomości – 740 m2,
Opis nieruchomości – teren do wydzierżawienia z przeznaczeniem do użytkowania jako ogródek,
Roczna wysokość czynszu – 370,00 zł

1. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest zgodnie z Uchwałą Nr XVII/167/07 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 30 listopada 2007 r. w sprawie określenia zasad wydzierżawiania nieruchomości będących własnością Gminy Pisz (Dz. Urz. Województwa Warmińsko – Mazurskiego z 2008 r. Nr 2, poz. 42) do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres do 2 lat.

2. W/w nieruchomość zgodnie z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Pisz stanowi obszar zieleni nieuporządkowanej niskiej, położona jest na obszarze gdzie brak jest planu zagospodarowania przestrzennego.

3. Czynsz za wydzierżawiony teren należy uiszczać w terminie do 30 września każdego roku na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko – Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz.

4. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od dnia 24 lutego 2016 r. do dnia 15 marca 2016 r.

Data powstania: czwartek, 25 lut 2016 13:09
Data opublikowania: czwartek, 25 lut 2016 16:46
Data przejścia do archiwum: środa, 16 mar 2016 12:38
Opublikował(a): Ewa Żmijewska
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 951 razy