BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz

Nieruchomość przeznaczona do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, przeznaczonej do wydzierżawienia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.),

 

 

 

-Położenie nieruchomości – Al. Turystów,

 

-Numer działki – część 411/4,

 

-Numer KW – 12764,

 

-Powierzchnia nieruchomości - 300 m2,

 

-Opis nieruchomości - teren przeznaczony na cele gospodarcze bez prawa zabudowy,

 

-Roczna wysokość czynszu – 600 zł oraz 23 % podatku VAT. Wysokość czynszu ulegnie zmianie w przypadku zmiany stawki podatku VAT.

 

 

 

1. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem zgodnie z uchwałą Nr XXII/212/16 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 4 marca 2016 r. w sprawie wydzierżawienia części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, położonej na terenie gminy Pisz, przeznaczona jest do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres do 10 lat.

 

2. W/w nieruchomość zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego północnej części Pisza, pomiędzy rzeką Pisą, a drogą na plażę miejską, zatwierdzonym Uchwałą Nr XXXVI/420/09 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 22 kwietnia 2009 r., opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego Nr 87 poz. 1448 z dnia 25 czerwca 2009 r., stanowi teren oznaczony symbolem C- 25 ZP - teren zieleni urządzonej.

 

3. Czynsz za wydzierżawiony teren należy uiszczać w terminie do 30 września każdego roku, na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko - Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz.

 

4. Czynsz dzierżawny będzie aktualizowany corocznie wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych, ogłaszanym corocznie przez Prezesa GUS, za rok poprzedni.

 

5. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od dnia 15 marca 2016 r. do dnia 5 kwietnia 2016 r.

 

 

Data powstania: środa, 16 mar 2016 11:31
Data opublikowania: środa, 16 mar 2016 12:37
Data przejścia do archiwum: środa, 6 kwi 2016 09:35
Opublikował(a): Marcin Ilewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 985 razy