BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Usunięcie drzew

Zgodnie z art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2016 r. poz. 353), Burmistrz Pisza podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 16 marca 2016 r. zostało wszczęte postępowanie w przedmiocie wydania decyzji w sprawie usunięcia drzew rosnących przy drogach powiatowych:

- nr 1648N droga krajowa nr 58 (Ruciane-Nida) – Wiartel - droga krajowa nr 63 (Jeże),

- nr 1662N droga krajowa nr 63 - Borki – Kałęczyn,

- nr 1660N droga krajowa nr 63 – Kałęczyn – Biała Piska,

- nr 1658N Turowo – Zawady,

- nr 1664N droga krajowa nr 58 – Stare Guty - droga krajowa nr 58 (Kocioł Duży),

- nr 1666N droga krajowa nr 58 – Rakowo – Szymki.

Zgodnie z art. 83a ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.) Burmistrz Pisza jest organem właściwym do rozpatrzenia przedmiotowej sprawy.       

Z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Piszu, ul. Gizewiusza 5, pokój nr 38.

Ewentualne uwagi czy wnioski mogą być wnoszone:

  1)   w formie pisemnej;

  2)   ustnie do protokołu;

  3)   za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 262 z późn. zm.),

w terminie 21 dni od daty niniejszego ogłoszenia.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Pisza.

Żadne wnioski i zarzuty po upływie powyższego terminu nie będą przyjęte.

Uwagi lub wnioski złożone po upływie powyższego terminu, pozostawia się bez rozpatrzenia.

Niniejsze ogłoszenie wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Piszu oraz umieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Piszu od dnia 17.03.2016 r. do dnia 6.04.2016 r.

Data powstania: czwartek, 17 mar 2016 12:36
Data opublikowania: czwartek, 17 mar 2016 13:16
Data przejścia do archiwum: czwartek, 7 kwi 2016 15:02
Opublikował(a): Stanisław Plona
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 949 razy