BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

SESJA

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ W PISZU INFORMUJE, ŻE XXIV SESJA RADY MIEJSKIEJ W PISZU ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 31 MAJA 2016 ROKU /WTOREK/ O GODZINIE 15.00 W SALI NR 15 URZĘDU MIEJSKIEGO W PISZU.
 1. Otwarcie obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu Nr XXIII/2016 z obrad Sesji Rady Miejskiej.
 4. Informacja Burmistrza Pisza.
 5. Zapytania i wnioski sołtysów.
 6. Odpowiedzi na zapytania sołtysów.
 7. Interpelacje i zapytania radnych.
 8. Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2015.
 9. Sprawozdanie z działalności Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piszu za 2015 rok.
 10. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za rok 2015.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piszu.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2016 – 2018.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia statutu Zespołu Ekonomicznej Obsługi Szkół i Przedszkoli.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie organizacji wspólnej obsługi przez Zespół Ekonomicznej Obsługi Szkół i Przedszkoli w Piszu.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Trzonkach.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Pisz na rok 2016.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie zamiany prawa własności nieruchomości położonych na terenie gminy Pisz.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej na terenie gminy Pisz, stanowiącej własność Gminy Pisz.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, położonej na terenie gminy Pisz.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej na terenie gminy Pisz.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej na terenie gminy Pisz, stanowiącej własność Gminy Pisz.
 22. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, położonej na terenie gminy Pisz.
 23. Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, położonej na terenie gminy Pisz.
 24. Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, położonej na terenie gminy Pisz.
 25. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustanowienia zasad przyznawania sołtysom diet i zwrotu kosztów podróży służbowych.
 26. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
 27. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pomiędzy ulicami: Słubicką, Michała Wołodyjowskiego, Mikołaja Reja w Piszu i granicą administracyjną miasta Pisz.
 28. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu przemysłowego przy ulicy Warszawskiej, Osiedla Dużego, części Osiedla Wschód, wzdłuż ulicy Wojska Polskiego i części ulicy Warszawskiej, terenu przy ulicy Gałczyńskiego, ul. Słowackiego i ul. Młodzieżowej w obrębie Pisz 1.
 29. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Piszu.
 30. Odpowiedzi na zapytania radnych.
 31. Wolne wnioski i informacje.
 32. Zamknięcie obrad.

 PRZEWODNICZĄCY RADY

/-/ Lech Borak

Data powstania: środa, 25 maj 2016 10:24
Data opublikowania: środa, 25 maj 2016 15:20
Data przejścia do archiwum: wtorek, 31 maj 2016 18:19
Opublikował(a): Małgorzata Kowalczyk
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1048 razy