BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz

Nieruchomość przeznaczona do sprzedaży w drodze bezprzetargowej

Wykaz nieruchomości  stanowiącej własność Gminy Pisz, przeznaczonej do zbycia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.).

 

 

 

1. Położenie nieruchomości: Pisz, ul. Moniuszki 9/6

 

2. Numer działki: 301

 

3. Powierzchnia działki: 185 m2

 

4. Numer księgi wieczystej: KW nr OL1P/00009549/7

 

5. Opis nieruchomości : lokal mieszkalny nr 6, o powierzchni użytkowej 49,44 m2, składający się z 2 pokoi, kuchni, przedpokoju, łazienki z WC usytuowany na II piętrze w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, położonym w Piszu przy ul. Moniuszki nr 9.

 

Do lokalu mieszkalnego nr 6 należy jedna piwnica oznaczona nr 6 o pow. 5,82 m2.
Budynek mieszkalny składa się z 6 lokali mieszkalnych o ogólnej powierzchni budynku  372 m2.
Lokal mieszkalny jest przedmiotem sprzedaży na rzecz najemcy posiadającego umowę najmu w/w lokalu na czas nieokreślony.

 

6. Cena lokalu (wartość rynkowa lokalu liczona bez udziału w gruncie) - 36.578,00 zł (słownie: trzydzieści sześć tysięcy pięćset siedemdziesiąt osiem 00/100 zł).

 

Cena sprzedaży lokalu po udzieleniu 95 % bonifikaty wynosi 1.828,90 zł.

 

Koszty wyceny wynoszą  246,00 zł.

 

7. Cena udziału w działce wynoszącego 49,44/372,00 wynosi  1 886,00 zł (słownie: jeden tysiąc osiemset osiemdziesiąt sześć 00/100 zł),

 

8. Wysokość opłaty rocznej stanowi 1 % ceny gruntu: 19 zł (słownie: dziewiętnaście 00/100 zł) + 23 % VAT.

 

9. Wysokość pierwszej opłaty rocznej stanowiącej 25 % ceny gruntu: 472 zł (słownie: czterysta siedemdziesiąt dwa 00/100 zł), a po zastosowaniu bonifikaty w wysokości 95 % stanowi to kwotę 24 zł + 23 % VAT.

 

10. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem stanowi własność Gminy Pisz. Zgodnie z Uchwałą Nr XIII/134/03 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 11 września 2003 r. w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Pisz ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego z dnia 20 października 2003 r. Nr 166, poz. 2023, lokal mieszkalny został przeznaczony do sprzedaży wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu.

 

11. Przeniesienie prawa użytkowania wieczystego wraz ze sprzedażą lokalu nastąpi w formie umowy notarialnej sporządzonej w Kancelarii Notarialnej w Piszu.

 

12. Nabywca uiści należność w drodze jednorazowej wpłaty. Kwotę stanowiącą cenę lokalu oraz pierwszą opłatę roczną za użytkowanie wieczyste terenu wnosi się najpóźniej do dnia zawarcia aktu notarialnego na konto Urzędu Miejskiego w Piszu nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko - Mazurskim Banku Spółdzielczym O)Pisz, natomiast opłaty roczne przez okres trwania użytkowania wieczystego należy uiszczać z góry do dnia 31 marca każdego roku na konto wyżej podane, poczynając od roku następnego po zawarciu aktu notarialnego.

 

13. Wysokość opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej może być aktualizowana, nie częściej niż raz na trzy lata, jeżeli wartość tej nieruchomości ulegnie zmianie. Aktualizacja następuje w formie wypowiedzenia dotychczasowej opłaty rocznej z jednoczesnym zaoferowaniem nowo ustalonej opłaty rocznej w oparciu o wycenę rzeczoznawcy majątkowego. Użytkownik wieczysty może w terminie 30 dni licząc od dnia otrzymania wypowiedzenia zakwestionować wysokość zaoferowanej opłaty w formie wniosku złożonego do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie. W razie niezakwestionowania zaoferowanej opłaty rocznej obowiązuje nowa wysokość opłaty zaoferowana w wypowiedzeniu.

 

14. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem stosownie do ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pisz przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową.

 

Nieruchomość położona jest w obszarze, gdzie brak jest planu zagospodarowania przestrzennego.

 

15. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami mogą w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu złożyć wnioski o nabycie nieruchomości.

 

16. Koszty aktu notarialnego ponosi nabywca.

 

17. Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od dnia 9 czerwca 2016 r. do dnia 30 czerwca 2016 r.

Data powstania: czwartek, 9 cze 2016 12:23
Data opublikowania: czwartek, 9 cze 2016 12:40
Data przejścia do archiwum: piątek, 1 lip 2016 09:12
Opublikował(a): Marcin Ilewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1036 razy