BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz

Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży w drodze bezprzetargowej

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Pisz, przeznaczonych do sprzedaży zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.),

 

 

 

Położenie nieruchomości – obręb Pisz 2,

 

Numery działek – 435/1 o pow. 22 m2, 490/15 o pow. 3 m2,

 

Powierzchnia działek – 25 m2,

 

Numery KW – OL1P/0013729/4 – dla działki nr 435/1, OL1P/00013024/2 – dla działki nr 490/15.

 

Opis nieruchomości - nieruchomości przeznaczone na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej oznaczonej nr działki 489/3.

 

Cena nieruchomości – 4 400 zł oraz 23 % podatku VAT

 

 1. Nieruchomości objęte niniejszym wykazem stanowią własność Gminy Pisz. Zgodnie z Uchwałą Nr XXIV/273/16 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości położonych na terenie gminy Pisz, stanowiących własność Gminy Pisz, zostały przeznaczone do sprzedaży.

 

2. W dziale trzecim księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości oznaczonej nr działki 490/15 (OL1P/00013024/2 ) ujawnione są:1)     odpłatna służebność gruntowa ustanowiona na działce nr 462/3 opisanej w dziale I-O  księgi wieczystej, polegająca na prawie przechodu i przejazdu pasem gruntu o szerokości 2 (dwóch) metrów, bezpośrednio przyległym do działki gruntu oznaczonej numerem geodezyjnym 463/1 oznaczonym na załączniku graficznym  kolorem niebieskim, za skapitalizowane wynagrodzenie w wysokości 200 złotych (dwieście)

 

2)     nieodpłatna służebność gruntowa obciążająca działkę nr 326/11 opisaną w dziale I-O  księgi wieczystej, polegająca na prawie przechodu i przejazdu przez działkę nr 326/11 pasem szerokości 5 (pięciu) metrów oznaczonym na mapie z projektem podziału nieruchomości

 

3)     służebność gruntowa obciążająca działkę nr 326/14 polegająca na prawie przejścia i przejazdu pasem gruntu o szerokości 5 metrów

 

4)     służebność gruntowa polegająca na prawie przejścia i przejazdu przez działkę nr 326/16, z tym że wykonywanie tego prawa ograniczać się będzie do pasa gruntu o szerokości 5 m (pięciu metrów).

 

5)     służebność gruntowa polegająca na prawie przejścia i przejazdu przez działkę gruntu nr 326/18, z tym że wykonywanie tego prawa ograniczać się będzie do pasa o szerokości 5 m (pięciu metrów), zgodnie z załączoną dokumentacją geodezyjną, ustanowiona na rzecz każdoczesnego właściciela działki gruntu nr 326/17.

 

Nieruchomość oznaczona nr działki 435/1 jest wolna od obciążeń.3. Sprzedaż nieruchomości nastąpi w drodze bezprzetargowej.

 

4. Przeniesienie prawa własności nastąpi w formie umowy notarialnej sporządzonej w Kancelarii Notarialnej w Piszu po sporządzeniu protokołu z rokowań.

 

5. Nabywca uiści należność w drodze jednorazowej wpłaty lub dokona spłaty należności w ratach. Kwotę stanowiącą cenę sprzedaży nieruchomości lub pierwszą ratę za nieruchomość wnosi się najpóźniej do dnia zawarcia aktu notarialnego na konto Urzędu Miejskiego w Piszu nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko - Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz.

 

6. Nieruchomości zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym Uchwałą Nr XXVI/344/12 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego śródmieścia miasta Pisz (Dz. Urz. Województwa Warmińsko - Mazurskiego z 2013 r., poz. 449 i 450) stanowią tereny oznaczone symbolem 04.KDD – droga klasy D – dojazdowa.7. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami mogą w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu, złożyć wnioski o nabycie nieruchomości.8. Właściciel nieruchomości będzie wnosić opłaty adiacenckie w przypadku wybudowania dodatkowych urządzeń infrastruktury komunalnej.

 

9. Okazanie granic nieruchomości nastąpi staraniem i na koszt nabywcy.

 

10. Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od dnia 9 czerwca 2016 r. do dnia 30 czerwca 2016 r.

 

Data powstania: piątek, 10 cze 2016 13:27
Data opublikowania: poniedziałek, 13 cze 2016 09:16
Data przejścia do archiwum: piątek, 1 lip 2016 09:12
Opublikował(a): Marcin Ilewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1004 razy