BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia

Położenie nieruchomości – obręb Zdory
Numer działki – 423/1
Numer KW – 16049
Powierzchnia nieruchomości – 4.400 m2,
Opis nieruchomości – działka gruntu zabudowana budynkami i budowlami Mazurskiej Służby Ratowniczej
Roczna wysokość czynszu – 2200 zł + 23 % podatku VAT. Wysokość czynszu ulegnie zmianie w przypadku zmiany podatku VAT.1. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest zgodnie z Uchwałą Nr XVII/167/07 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 30 listopada 2007 r. w sprawie określenia zasad wydzierżawiania nieruchomości będących własnością Gminy Pisz (Dz. Urz. Województwa Warmińsko – Mazurskiego z 2008 r. Nr 2, poz. 42) do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres do 3 lat.

2. W/w nieruchomość zgodnie z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Pisz stanowi teren wód. Położona jest na obszarze gdzie brak jest planu zagospodarowania przestrzennego.

3. Czynsz za wydzierżawiony teren należy uiszczać w terminie do 30 września każdego roku na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko – Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz.

  1. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od dnia 17 czerwca 2016 r. do dnia 8 lipca 2016 r.

 

Data powstania: czwartek, 16 cze 2016 13:44
Data opublikowania: czwartek, 16 cze 2016 13:45
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 11 lip 2016 09:58
Opublikował(a): Ewa Żmijewska
Zaakceptował(a): Ewa Żmijewska
Artykuł był czytany: 1003 razy